ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนแยกตามชั้นเรียน

(ข้อมูล  10  มิถุนายน  2559)

 

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

13

9

22

 

อนุบาล 2

1

6

4

10

 

รวมก่อนประถมศึกษา

2

19

13

32

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

6

6

12

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

10

10

20

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

8

3

10

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

5

8

13

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

9

4

13

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

10

  10

20

 

รวมประถมศึกษา

6

48

41

88

 

รวมทั้งสิ้น

8

67

54

121

 

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนแยกตามชั้นเรียน
(ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560)


ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1
8
10
18
 
อนุบาล 2
1
10
11
19
 
รวมก่อนประถมศึกษา
2
18
21
39
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
4
10
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
6
12
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
9
17
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
2
6
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
8
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
3
11
 
รวมประถมศึกษา
6
37
32
69
 
รวมทั้งสิ้น
8
55
53
108