ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.98 KB 15
การดำเนินการของโรงเรียนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค19 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 30
ข้อมูลO-NET ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.17 KB 32
ร่างวาระการประชุมครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม4 พค2563 Word Document ขนาดไฟล์ 15.95 KB 22
ภาพรั้วบ้านแมด Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 21
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียนทุกวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.71 KB 33
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 30
โครงการเสนอเทศบาล Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 30
ทุนสหกรณ์ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.54 KB 25
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 23
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 20
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 17
แนบท้ายคำสั่ง ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.5 KB 23
สนามสอบแต่ละเครือข่าย ชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200 KB 24
สนามสอบ O NET 2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 25
สนามสอบ O NET 2562 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 29
ทุนสมาชิกสหกรณ์ครูปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.38 KB 25
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 88.19 KB 19
สูจิบัตรกีฬา กรีฑาเครือช่าย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 380.62 KB 26
รายชื่อนักเรียนเด็กดีศรีมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.58 KB 20
รายชื่อนักกีฬาเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.76 KB 25
คำสั่งลูกเสือ2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.18 KB 24
คำสั่งลูกเสือ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 173.02 KB 29
สมุดประจำตัวลูกเสือ-ยุวกาชาด2562 Word Document ขนาดไฟล์ 323.09 KB 34
แบบประเมินความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 13.01 KB 264
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 292.53 KB 35
รายชื่อธุรการใน เครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.2 KB 30
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 33.02 KB 33
คำสั่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเครือข่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.64 KB 75
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 22 กันยายน 2562 34
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 21 กันยายน 2562 35
โครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 32.89 KB 33
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 95
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันศิลปหตถกรรมปีที่ 2561 (ปีที่แล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.02 KB 46
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2561(ปีที่แล้ว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 170.72 KB 42
ข้อมูลการส่งรายการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 518.8 KB 49
การนำเสนอผลงานโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 38
ผล O-NET ป.6 ปี 2558-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 45
ผล O-NET ป.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.37 KB 31
ข้อมูลครูนักเรียน 15โรงเรียน ในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.98 KB 55
คำที่ใช้ บัน และ บรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.73 KB 64
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่2 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 641.15 KB 70
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่2 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 669.92 KB 60
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่1 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 639.7 KB 55
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่1 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 568.61 KB 66
การบวกลบไม่เกิน100000 RAR Archive ขนาดไฟล์ 674.53 KB 62
เรื่องเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 55
จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง มุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.98 KB 58
บวกลบคูณหารระคน RAR Archive ขนาดไฟล์ 479.21 KB 60
เรื่องเวลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 63
การวีดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 897.69 KB 57
เศษส่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 52
แผนภูมิ RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.07 KB 48
เรขาคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 52
แบบฝึกชั่งตวง ป3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 937.11 KB 54
แบบฝึกสูตรคูณเริ่มต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 106
แบบฝึกสูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 711.5 KB 119
แบบฝึกบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 272.98 KB 69
แบบฝึกบวกลบคูณหาร พื้นฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.58 KB 50
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื่้นฐานชั้นป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 928.55 KB 87
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 72
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.44 KB 92
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.75 KB 77
แบบฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานชั้น ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.6 KB 68
แบบฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานชั้น ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.36 KB 64
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 44
สูตรคณิตพื้นฐานควรจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 102
์NT 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.24 KB 68
NT 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333.61 KB 53
ร่างรายชื่อคณะกรรมการNt เครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.22 KB 68
ระเบียบคณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 67
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการ NT ป.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 54
สรุปเนื้อหาเรขาคณิต ทฤษฎีจำนวน และการนับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.17 KB 56
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.74 KB 51
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ป6 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.31 KB 60
คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 55
สรุปเกียรติบัตรวันครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.87 KB 52
แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบNT LAS และการอ่าน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 59
คำสั่ง NT ปี 2560 เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222 KB 66
สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.4 KB 57
ข้อมูลเกี่ยวกับO-NET 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 74
คำสั่งเครือข่ายแก้วมุกดาหาร การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด2561 Word Document ขนาดไฟล์ 164.16 KB 73
ร่างรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 63
สมุดประจำตัวการเดินทางไกลของลุกเสือ ยุวกาชาด 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 325.52 KB 88
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายวันที่ 20-21 ธค.2561 ณ สนามรร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 386.74 KB 69
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายปีที่แล้ว2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.52 KB 59
ร่างเปลี่ยนหลังคา ป.1ฉ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.26 KB 58
ปร456 ซ่อมด้านข้างอาคาร สปช Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.16 KB 68
เกณฑ์ และรายการครุภัณฑ์ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.79 KB 64
รายการshoping listวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 89
ร่างการของบครุภัณฑ์โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 63
สูจิบัตรแข่งขันในระดเับจังหวัดปรับปรุงล่าสุด8 ตค2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.44 KB 70
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับเครือข่าย2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.83 KB 77
สรุปตารางกิจกรรมผู้ฝึกสอนรายชื่อนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.41 KB 77
คำสั่งที่กรรมการการแข่งขัน 15-16 ก.ย. 61 แก้ไขกรรมการปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.27 KB 72
สถานที่ ห้องสอบ สนามอนุบาลมุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 60
ตารางการแข่งขัน วันที่ 1ุ6 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 69
ตารางการแข่งขัน วันที่ 15 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.69 KB 72
แผนเครือข่ายปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 64
ผลการแข่งขันวิชาการปี 2560 ครั้งที่ 67 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 60
แก้ไข วันที่ 13 กย 09.38 น.ตารางการแข่งขันในระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190.94 KB 93
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.15 KB 67
ร่างแก้ไขคำสั่งแข่งทักษะวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร (13 กย2561) Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 101
รายชื่อครูในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.7 KB 66
ข้อมูลครูและนักเรียน 15 โรงเรียน ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 98.68 KB 99
ข้อมูล การส่งรายชื่อนักเรียน(ศิลปหัตถกรรมเครือข่ายปีที่แล้ว2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.35 KB 76
ข้อมูล10มิถุนายน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 62
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 75
แบบกรอกข้อมูลทำวิดีทัศน์งานเกษียณอายุ7 กย2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.49 KB 59
การหาหรมและครน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.01 KB 69
ข้อมูล10 มิย2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 58
รายชื่ออบรมActive learning เดือนกรกฎาคม2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 85
รายชื่อผู้เข้าอบรม ว21 วัีนที่23-24 มืิย2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 69
ตัวอย่างคำสั่งทางการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 124
อังกฤษ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.39 KB 123
แบบฝึกบวกลบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 918.75 KB 70
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 92
แผนผังโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 686.56 KB 60
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 68
คำศัพท์ภาษาอีงกฤษป1-6 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 86
ประมาณการ ปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.43 KB 58
คำศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 61
แบบ พฐ ต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 803.89 KB 57
สมุนไพรแก้ขัดเบาและอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 170.57 KB 54
กำหนดการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 52
7มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.73 KB 100
แบบสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 107
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.44 KB 63
การตัดเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.35 KB 59
แบบฝึกการคูณการหารบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.14 KB 101
ระเบียบวาระ Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 96
บัญชีลงเวลาประชุมกรรมการ O-NET RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.03 KB 72
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร (กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.57 KB 58
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.43 KB 59
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนตุลาคม๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 65
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.5 KB 56
O NET 55 - 58 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 853.38 KB 86
O NET 59 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.31 KB 71
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.55 KB 162
มาตรฐานการประเมินจากสมศ.รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.48 KB 59
เครื่องมือสำหรับประเมินเด็กปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.57 MB 58
โครงสร้างการบริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 63
คำสั่งแข่งขันภาษาอังกฤษ แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 64.28 KB 93
สรุปย่อประวัติพระพุทธเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 64
แบบ2127 PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 58
แบบ2127 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 59
หนังสือนำส่งอัตรากำลัง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 58
ข้อมูลอัตรากำลังครู10มิย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 60
ภาพกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 83
แบบคัดกรองเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.03 KB 62
ประกาศ มาตรฐานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.44 KB 61
การลบแนวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 317.51 KB 70
คำกลอนการศึกษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 14.44 KB 65
แบบฝึกทักษะการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.15 KB 67
แบบทดลองการคำนวณภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 128
แนวปฏิบัติงบประมาณปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 70
ร่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งLAS และการอ่านการเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 81
คู่มือการสอบLAS 2559 และที่เกี่ยวข้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 581.22 KB 82
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 85
ร่างคำสั่งสอบpre O-net ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 84
ข้อสอบภาษาอังกฤษO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 66
ข้อสอบสังคมศึกษาO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 59
ข้อสอบภาษาไทยO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 61
ข้อสอบคณิตศาสตร์O-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 61
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 61
เฉลย O-NET ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.55 KB 66
วิธีแก้ไขอาการปวดหู ขณะเครื่องบินลง Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 64
ทัวร์จีน Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 56
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 813.98 KB 65
มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 807.03 KB 78
เกณฑ์อัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 68
การอ่านเขียน ป,๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 84
การอ่านเขียน ป,๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 636.83 KB 86
การอ่านเขียน ป,๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 829.89 KB 74
การอ่านเขียน ป,๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 74
การอ่านเขียน ป,๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 686.35 KB 101
การอ่านเขียน ป,๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.89 KB 83
หนังสือส่งคำขอครุภัณฑ์๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 21.93 KB 65
แบบของบครุภัณฑ์๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.65 KB 129
ตัวอย่างการ์ดเชิญ Word Document ขนาดไฟล์ 395.97 KB 86
ตัวอย่างการมอบหมายงานกรณีย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 75
คำสั่งย้าย ผอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.72 KB 87
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร ยกผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.77 KB 69
วินัยข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 101
รายละเอียดตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑ ถึง ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 668.5 KB 74
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.11 KB 2281
จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 47.66 KB 421
จำนวนตัวชี้วัด 8กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 358
เกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 979
ผลการสอบ O NET ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.11 KB 62
ผลการสอบ O NET ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 64
ผลการสอบ O NET ปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 60
ผลการสอบ O NET ปี 2554 และ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.93 KB 59
เปรียบเทียบ O-NET ปีการสึกษา ๒๕๕๗กับ๒๕๕๘ ชั้น ม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 63
เปรียบเทียบO-NET ปีการศึกษา 2557กับ2558 ชั้น ป๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126.5 KB 62
O-NET ปีการศึกษา 2557 เฉลี่ย ๘ กลุมสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 66
เปรียบเทียบ O-NETป.๖ปีการศึกษา ๒๕๕๖กับ๒๕๕๗ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 74
แบบคัดกรองเด็กบกพร่องการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.92 KB 140
เทคนิคการประมวลผลข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.47 MB 82
การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 76
มาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 74
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี RAR Archive ขนาดไฟล์ 652.93 KB 90
คำศัพท์อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 13.76 KB 112
แบบฝึการบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 336.99 KB 95
แบบฝึกพื้นฐานการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.05 KB 86
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 103
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 75
เอกสารของบประมาณโต๊ะอาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 453.88 KB 71
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.04 KB 75
การเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษา เก็บไว้ ณ ที่ทำการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.48 KB 100
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.72 KB 87
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.65 KB 72
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.76 KB 215
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 59 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 88
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.13 KB 98
เลื่อนเงินเดือนเมษายน2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.44 KB 77
รายการหนังสือชั้นป๑ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 71
เบอร์โทร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 116
สูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 97
หน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.25 KB 85
ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 83
แบบฝึกคัดอักษรภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 53.59 KB 116
รายงานการนิเทศตามนโยบาย๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 64.6 KB 116
นโยบาย สพฐ.ปั๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 588.03 KB 81
รายชื่อทุนสมาชิกสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 108
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ปี ๕๕ถึง๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 81
แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 142
แบบฝึกคัดสระไทย๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.42 KB 107
แบบฝึกคัดสระไทย๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.66 KB 96
แบบฝึกคัดสระไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.89 KB 136
กล้องวงจรปิดราคาประหยัด Word Document ขนาดไฟล์ 164.57 KB 79
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 74
หนังสือขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 15.83 KB 144
เอกสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 111
คู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 197
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.45 KB 93
คำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.28 KB 80
รหัสกรอกข้อมูลแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.69 KB 74
ร่างคู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544... Word Document ขนาดไฟล์ 127.37 KB 152
แบบฝึกสูตรคูณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.54 KB 110
แบบบันทึกการอ่้าน การเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.17 KB 113
แบบฝึกการเขียนอักษรไทยและอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 125
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูเมย๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 73
เลื่อนเงินเดอนลูกจ้างเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.43 KB 108
เลื่อนเงินครูเดือนเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 682 KB 87
เตรียมประเมินรอบสี่2559-2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 760.17 KB 110
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน กรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง สอบO-NET57 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 244
ตัวอย่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 150.48 KB 221
เพลงวันพรุ่งนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.44 KB 129
ความชอบปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 112
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนของโรงเรียนคำสายทอง (แก้ไข 03/12/2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 122
สังคม สุข การงาน อังกฤษ ศิลปะ ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 113
ไทยคณิตวิทย ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.91 MB 127
ไทยวิทยศิลปสังคมสุข ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 98
อังกฤษคณิตการงาน ม.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 124
อังกฤษ ม๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.07 KB 1298
สังคม ม๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.72 KB 777
วิทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.99 KB 663
ไทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.22 KB 3163
คณิตม.๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.87 KB 912
มัธยมปี๕๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 96
อังกฤษป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 112
วิทยป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.81 KB 110
ไทย ป๖ ปี๕ู๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 165
คณิตป.๖ ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 120
เฉลย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 37.76 KB 131
วิทย๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 142
สังคม๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.43 KB 124
อังกฤษ๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.27 KB 114
คณิต๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 144
ไทยปี๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.49 KB 164
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 130
อังกฤษ ป.๖ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.9 KB 1427
สังคมศึกษาป๖ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 133
วิทยาศาสตร์ ป๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 423
ภาษาไทย ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.55 KB 197
คณิต ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 176
แบบฝึกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 659
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ พ.ย.๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 244
รายละเอียดการอบรมบุคลากร22-23 พ.ย.57ที่ม.ขอนแก่น Word Document ขนาดไฟล์ 849.14 KB 114
แบบบันทึกคะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 116
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.38 KB 110
ความชอบนักการ 1ต.ค.2557 112
ความชอบนักการ 1เม.ย.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 188
ความชอบข้าราชการครู1ต.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 747 KB 168
ความชอบข้าราชการครู1เม.ย2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888 KB 106
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 6539
รายชื่อครู นักเรียน ร.ร.ทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 248
ราคากลางสพฐ2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 115
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ก.ย57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.14 MB 127
คำสั่งที่1 /2557 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (แข่งขันวิชาการ)2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 147
ข้อสอบLAS ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 698.34 KB 214
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.22 KB 269
แบบประมาณการซ่อมแซม ปร๔ ปร๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 205
งบประมาณทางไกลผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 117
คำสั่งปีที่แล้วไฟล์Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.16 KB 133
คำสั่งวิชาการปีที่แล้ว 2556 ไฟล์ PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 695.06 KB 125
ใบส่งเตัวเข้าแข่งขันวิชาการ57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 129
ตารางการแข่งขันวิชาการปีที่แล้ว2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 68.03 KB 125
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 190
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 179
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 161
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 171
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 122
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 1000
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 563
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 1558
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 117
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 174
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 111
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 155
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 141
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 148
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 253
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 321
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 159
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 8468
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 287
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 306
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 577
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 184
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 169
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 193
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 178
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 178
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 370
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 171
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 149
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 157
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 346
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 314
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 308
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 320
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 450
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 350
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 210
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 4847
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 243
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 712
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 241
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 177
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 191
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 153
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 153
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 2152
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 224
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 341
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 224
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 2181
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 275
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 207
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 214
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 241
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 252
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 228
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 213
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 269
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 243
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 310
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 243
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 257
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 253
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 280
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 290
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 354
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 3086
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 2047
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 1455
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 224
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 191
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 594
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 306
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 284
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 315
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 273
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 237
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 222
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 235
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 946
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 237
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 219
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 334
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 211
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 300
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 248
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 201
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 236
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 235
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 232
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 489
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 184
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 191
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 403
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 239
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 222
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 360
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 330
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 1944
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 296
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 1554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 284
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 238
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 229
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 232
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 198
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 340
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 2214
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 330
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 505
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 456
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 284
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 208
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 239
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 373
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 271
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 242
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 323
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 399
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 319
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 270
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 294
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 283
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 272
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 282
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 302
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 276
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 359
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 427
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 379
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 295
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 307
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 532
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 235
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 288
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 379
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 330
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 322
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 300
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 313
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 606
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 336
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 559
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 460
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 986
โลโก้เครือข่าย 228
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 296
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 441
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1581
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 2028
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 272
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 11708
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 266
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 314
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 719
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 358
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 434