ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  มีการมอบทุนการศึกษา  จากผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑๔ ทุนๆละ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๐๐ บาท  และทุนการศึกษาจากกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๓๐๐ บาทเป็นเงิน ๓๐๐๐ บาท และจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน ๆละ ๓๐๐ บาทเป็นเงิน  ๓๐๐๐ บาท   มีการแสดงของนักเรียนทุกชั้นเรียน  การจับสลากของขวัญ  การเล่นเกม ซึงทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี   ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,20:31   อ่าน 1246 ครั้ง