ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 มีการมอบเกีบรติบัตรเด็กดีศรีมุกดาหาร   การมอบทุนปัญจัยพื้นฐานเด็กยากจน ซึ่งได้รับความร่วมมือ  จากคณะครู
นักเรียน   ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายพาลึก  สุขเกษม ประธานสภาเทศบาลตำบลมุก, นายไพฑูรย์  ศรีโยหะ  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศูนย์ไหม ,นายทองปาน  อัมโพด รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมุก และคณะ  ,รพสต.บ้านกุดโง้ง  ร้านวัฒนะเฟอร์นิเจอร์  ร้านหนึ่งมุกดาหาร  ร้านศึกษาภัณฑ์มุกดาหาร  จากผู้สนับสนุนจัดทำโรงทาน ที่มาจัดอาหารเลี้ยงให้กับนักเรียน ได้แก่ คุณประจวบ  ไชยพันธ์ -
คุณจินดา  เมตุลา ขนมเค็ก, ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย ขนมถ้วยฟู,  คุณ BAM BAM  GOT 7 
เลี้ยงลูกชิ้น  ,คุณครูศันสนีย์  ศรีโยหะและญาติพี่น้อง ขนมจีน ,คุณนันทนา  อุณวงค์ และคุณวนิชชา พิพัฒน์เยาว์กุล เลี้ยงก๊วยเตียว,,คุณพนัสดา  คำทะเนตรและ คุณเจนจิรา  แมคแครฟฟีย์ เลี้ยงน้ำดื่ม และขนมจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคน และผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน  ไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล1-3   
การแสดงของนักเรียนชั้น ป.1   
การแสดงของนักเรียนชั้น ป.2
การแสดงของนักเรียนชั้น ป.3

การแสดงของนกัเรียนชั้น ป.4   
การแสดงของนักเรียนชั้น ป.5
การแสดงของนกัเรียนชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,21:04   อ่าน 130 ครั้ง