ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะทำงานเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะทำงานเยี่ยมเยือนสถานศึกษาฯ ประกอบด้วย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ,นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร, นายสุพิชัย  หล่าสกุล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และ ดร.มาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ตามโครงการเยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยเน้นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และองค์คณะบุคคล ในการส่งเสริมสนับสนุน และนำเสนอข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร  มีนายประสาน  จันทร์เผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม นำเสนอผลการดำเนินงานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียน ตัวแทน คณะครู นักเรียน กล่าวต้อนรับ  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศิริลักษณ์ ทองมหา นายกเทศมนตรีตำบลมุก  นายไพรัตน์  แสงสีนิล รองประธานสภา เทศบาลตำบลมุก  นางศรินภัสสร  ยืนยงกิตติกุล ผอ.รพ.สต.บ้านกุดโง้ง  นายไพทูรย์ ศรีโยหะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านศูนย์ไหม นางสมร เทพศรีหา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านศูนย์ไหม   อสม.  ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,05:08   อ่าน 1115 ครั้ง