ภาพกิจกรรม
การอบรมครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อดควิค2019
วันที่ 18และวันที่ 24 พฤษภาคม 2564   ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ในช่วงการแพรืระบาดของเชื้อโควิค 2019  จึงได้จัดอบรมให้คณะครูทุกคนในโรงเรียน ได้มีความรู้ เพื่อจัดทำสื่อวิดิโอ
ที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ ในครั้งนี้ 
อย่างน้อยช่วยให้นักเรียนได้พบปะครูทางสื่อออนไลน์
ในรูปแบบต่างๆ  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  การอบรมในครั้งนี้  ทางโรงเรียน
ขอขอบคุณ นางสาวอรพร  คนสนิท ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะครูในครั้งนี้
และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา มาเพื่อพัฒนาตนเอง  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
(ออนไลน์) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในช่วงปิดเรียนกรณ๊พิเศษ ได้มากที่สุด 
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,11:27   อ่าน 209 ครั้ง