ภาพกิจกรรม
การอบรมครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤาภาคม 2564  ทางดรงเรียนได้จัดการอบรมด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  และมีความสามารถในการจัดทำสื่อ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  จึงได้จัดอบรมช่วงที่ 2 อีก 1 วัน 
โดยมีวิทยา จำนวน 2 ท่าน จากโรงเรียนมุกดาลัย ได้แ่ก คุณครูอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์ และ คุณครูสุรสิทธิ์  กุลวงค์  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ดร.ชาติชาย  ก่อคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย ที่ได้สนับสนุนวิทยากร  และขอขอบคุณท่านวิทยากร และคณะครุทุกท่าน ที่ทำให้การอบรมสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:02   อ่าน 415 ครั้ง