ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทวีสิน สอนมณี
ครู คศ.3