ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรภัสสร ชาธิพา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุฐิตา วาปี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกิตติ์ สิงห์สุ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสกร คล่องดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชฎาพร ใจคง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรวิดา วาปี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภัทร์ สังข์ทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงษ์ จันละออ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :