ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฎิพัทธ์ ชินพร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชา่ยศุกลวัฒน์ เชียงขวาง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติภพ เพชรดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนันตรา คล่องดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาณิสรา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสกสรรค์ สุพร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบดินทร์ ทองยืน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :