คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนศักดิ์ ศรีวิชา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0858017232
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสา พันธี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0619303030
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติภพ เพชรดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนันตรา คล่องดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาณิสรา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสกสรรค์ สุพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรดา สุขใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพร คำภูษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุโบลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ แสงประจักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเขมทัต ศรีโยหะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :