ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1พฤษภาคม 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์201//26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 7 มิถุนายน 2537
งบประมาณ : 379,980 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9กันยายน2541
งบประมาณ : 1,923,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 11 กุมภาพันธ์ 2545
งบประมาณ : 45,450 บาท
เพิ่มเติม..