บุคลากรโรงเรียน

นางอภิวันท์ บุญประสพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898413940
อีเมล์ : Pra.sit@hotmail.com

นางทิวาพร ไชยขันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0872381715
อีเมล์ : -

นางจันทร์สุดา วังคะฮาต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0621729358
อีเมล์ : pppom_9522@hotmail.com

นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0854792868

นางดลนภา กุลวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0846855661
อีเมล์ : puttajaroen@hotmail.com

นางตติยา เรืองแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0843897344
อีเมล์ : -

นางสาววิลาสินี ยืนยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0904524596
อีเมล์ : bimhbum@gmail.com

นายกิตติชัย อาจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0803149295
อีเมล์ : kittichi193@gmail.com

นางสาววิไลวรรณ กันยะมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววิไลวรรณ ปัญญาดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0833696486
อีเมล์ : Wilaiwan.486@gmail.com

นางสาวธนภรณ์ มณีรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0998203678
อีเมล์ : thanaporn88745@gmail.com

นางสาวศันสนีย์ ศรีโยหะ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0836686156
อีเมล์ : Sansanee253024@gmail.com

นางสาวศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0856585739
อีเมล์ : suppalak67@hotmail.com

นายประดิษฐ์ ชาธิพา
ช่างปูน 4
เบอร์โทร : 0917871000
อีเมล์ : pradis0917871000@gmail.com