ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรโรงเรียน

นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3

นางทิวาพร ไชยขันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางดลนภา กุลวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิลาสินี ยืนยง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางจันทร์สุดา วังคะฮาต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางตติยา เรืองแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายกิตติชัย อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววิไลวรรณ ปัญญาดี
ครูผู้ช่วย

นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวศันสนีย์ ศรีโยหะ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวธนภรณ์ มณีรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์
ครูธุรการ

นายประดิษฐ์ ชาธิพา
ช่างปูน 4