ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม มหาอุป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 35 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 081 1833080
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน จันทร์เผือก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-30กันยายน2564 รวม 4ปี 10เดือน
เบอร์โทรศัพท์ : 0624952453
ชื่อ-นามสกุล : นางอภิวันท์ บุญประสพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน