ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม มหาอุป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 35 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 081 1833080
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน จันทร์เผือก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน