ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางตติยา เรืองแสง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวธนาภร ดีดวงพันธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางศันสนีย์ ศรีโยหะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1