ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุวภา โพธิ์กิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกฤษณา ศักดา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางศันสนีย์ ศรีโยหะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0