ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพย์ ศรีวิชา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872171534
ชื่อ-นามสกุล : นายลึก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0810592845
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูรย์ ศรีโยหะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0655899253
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร พันธ์ผิว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0812664011
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ จินงี่
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เบอร์โทร : 0898413940
อีเมล์ : .
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกร สอนมณ๊
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0899429537
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ แสงสีนิล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : เทศบาลตำบลมุก
เบอร์โทร : 0956142772
ชื่อ-นามสกุล : นางสมร เทพศรีหา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เบอร์โทร : 0621965447
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน จันทร์เผือก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0624952453
อีเมล์ : prasan20000@gmail.com