คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพย์ ศรีวิชา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872171534
ชื่อ-นามสกุล : นายลึก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0810592845
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูรย์ ศรีโยหะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0655899253
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร พันธ์ผิว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0812664011
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ จินงี่
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เบอร์โทร : 0898413940
อีเมล์ : .
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกร สอนมณ๊
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0899429537
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช แสงสีนิล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : เทศบาลตำบลมุก
เบอร์โทร : 0956142772
ชื่อ-นามสกุล : นางสมร เทพศรีหา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เบอร์โทร : 0621965447
ชื่อ-นามสกุล : นางอภิวัน บุญประสพ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน