ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวงค์ คล่องดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลึก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0810598-2845
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ศรีโยหะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยันต์ ธรรมประสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทวีสิน สอนมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เบอร์โทร : .
อีเมล์ : .
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกร สอนมณ๊
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิสมัย ใจเอื้อ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมร เทพศรีหา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เบอร์โทร : 0872355318
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน จันทร์เผือก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0862210621
อีเมล์ : prasan20000@gmail.com