ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรงศรี โพธิ์พฤกษ์
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3

นางทวีสิน สอนมณี
ครู คศ.3