ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรงศรี โพธิ์พฤกษ์
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางทวีสิน สอนมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0