ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไลวรรณ ผ่านเมือง
ครู คศ.3

นางมนชิดา ธารพล
ครู คศ.3