ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ธ.ค. 61 ถึง 29 ธ.ค. 61 เครือข่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด
รร.บ้านกุดโง้ง เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
21 ธ.ค. 61 ถึง 22 ธ.ค. 61 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมกุดาหาร
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
13 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษา สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ออกเดินทาง04.00 น.
เขาสวนกวาง รร.บ้านศูนย์ไหม
11 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา 09.00 น 
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
11 ธ.ค. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ รร.เมืองใหม่ 13.00 น.
พร้อมกับครูกีฬาและครูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด
รร.เมืองใหม รร.เมืองใหม
29 ต.ค. 61 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
10 ต.ค. 61 ถึง 11 ต.ค. 61 ร่วมมหกรรมทางวิชาการ ระดับจังหวัดที่อำเภอดอนตาล 2 วัน
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
29 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมงารเกษียณที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวลา 18.00 น.โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
28 ก.ย. 61 คณะครูนำนักเรียนระดับอนุบาล ๒๐ คนร่วมกิจกรรมที่สพป.มุกาดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ร่วมกับ THAI TBS
28 ก.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนใน สพป.มุกดาหาร 08.30-12.00 น.
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
27 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมงานเกษียณที่โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา เช้า
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
26 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ เช้า
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
26 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการเครือข่านแก้วมุกดาหาร
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
รรเมืองใหม่ เครือข่าย
26 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณอายุที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร เวบลา 13.00 น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
25 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านนาโปน้อย เวลา18.00 น.
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
25 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านโนนศรีและ รร.บางทรายน้อย เช้า
โรงเรียนบ้านโนนศรี โรงเรียนบ้านโนนศรี
25 ก.ย. 61 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.บ้านศูนย์ไหม จำนวน 53 ทุน
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
24 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง เช้า
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
22 ก.ย. 61 งานเกษียณครูโรงเรียนมุกดาลัย 18.00 น. โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงแรมมุกดาหารแกรน โรงเรียนมุกดาลัย
21 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมงารเกษียณที่โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ และโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
เช้า
โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
20 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณอายุที่รร.บ้านนาหว้า และรร.บ้านกุดแข้ใต้
20 ก.ย. 61 ประชุมรับฟังคำชี้แจงตัวแทนหน่วยเลือกตั้ง
สำนักงานกกต.จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานกกต.จังหวัดมุกดาหาร กกต.จังหวัดมุกดาหาร
19 ก.ย. 61 ประเมินรร.อนุบาลมุกดาหาร
18 ก.ย. 61 ประเมินรร.เมืองใหม่ และรร.มุกดาลัย
15 ก.ย. 61 ถึง 16 ก.ย. 61 แข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับเครือข่าย 2 วัน 15-16 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
13 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการตัดสินทางวิชาการระดับเครือข่าย
เวลา 13.00 น.
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
07 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงแรมมุกดาหารแกรน เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
06 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณที่โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
โรงเรียนศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีบุญเรือง
04 ก.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
09.00 น.
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
13 ก.ค. 61 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโง้ง ออกตรวจฟัน
09 ก.ค. 61 คณะครู นักเรียน รับฟังธรรมะ จากพระธรรมฑูต เวลา09.00-10.30 น.
06 ก.ค. 61 ถึง 07 ก.ค. 61 ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหารไปศึกษาดูงาน
ที่ รร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
29 มิ.ย. 61 อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 เครือข่าย( ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ)
ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรน  เวลา 08.30 - 16.30 น.
28 มิ.ย. 61 คณะกรรมการตสน.ระดับจังหวัดออกตรวจ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียน
27 มิ.ย. 61 อบรมประธานเครือข่าย รองประธานและเลขานุการที่โรงแรมมุกดาหารแกรน
เวลา 13.00 น.
21 มิ.ย. 61 คณะกรรมการระดับจังหวัดติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
19 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ที่โรงเรียนเมืองใหม่
14 มิ.ย. 61 กืจกรรมไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561
08 มิ.ย. 61 อบจ.มุกดาหารมาติดตั้งกระดานอัจฉริยภาพ และอุปกรณ์ต่างๆ
กระดานอัจฉริยภาพ  โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์โน้ตยุ้ค  เครื่องฉายทึบแสง เครื่องปริ้นเตอร์
08 มิ.ย. 61 เทศบาลตำบลมุก มาส่งนม 157 หีบ
เทศบาลตำบลมุก  มาส่งนม 157 หีบ  
04 มิ.ย. 61 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทย ที่โรงเรียนเมืองใหม่
วันที่4 มิถุนายน 2561
18 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
29 มี.ค. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ที่โรงเรียนชุมชนดอนตาล เวลา ๑๓.๐๐น.
เวลา  ๑๓.๐๐ น.
29 มี.ค. 61 ประชุมพิจารณาความชอบระดับเครือข่าย เวลา ๐๙.๐๐ น. รร.เมืองใหม่
23 มี.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
ที่สหกรร์
สหกรณ์ สหกรณ์
21 มี.ค. 61 ประชุมคณครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
รรบ้านศูนย์ไหม
20 มี.ค. 61 ประชุมอบรมสัมมนาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เรื่องการติดตามหนี้
สหกรณ์ สหกรณ์
19 มี.ค. 61 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ที่ ห้องประชุม รร.เมืองใหม่
รร.เมืองใหม่ สพป.มุกดาหาร
16 มี.ค. 61 ผอ.โรงเรียนไปประชุมที่ระเบียงแก้ว
ระเบียงแก้ว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
16 มี.ค. 61 วันนี้ภาคเช้ารรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร ป.๖
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
07 มี.ค. 61 วันนี้นำนักเรียนไปสอบ NT ที่รรอนุบาลมุกดาหาร
ให้ครูทิวาพร และนักการ นำนักเรียนไปสอบ
26 ก.พ. 61 ถึง 26 มี.ค. 61 วันนี้สอบLAS ชั้น ป๒.๔,๕
03 ก.พ. 61 คณะครูนำนักเรียนไปสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 เข้าอบรมที่โรงแรมมุกดาหารแกรนโฮเต็ล
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
25 ม.ค. 61 ประชุมเรื่องการสอบ O NET ที่ สพป.มุกดาหาร
09.00 น
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
23 ม.ค. 61 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
รร.บ้านกุดโง้ง  นาคำน้อยวิทยา  นาโปใหญ่ โคกสุวรรณ และอนุบาลมุกดาหาร
22 ม.ค. 61 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนเมืองใหม่  คำสายทองวิทยา  ศูนย์ไหม  ดานคำ
เครือข่าย
09 ม.ค. 61 ประชุมที่โรงแรมพลอยพาเลช ร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร เพื่อทำMOU
เวลา08.30 น.
โรงแรมพลอยพาเลช อบจ.มุกดาหาร
29 ธ.ค. 60 ประชุมสามัญประจำปีสหกรณืออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ที่โรงแรมพลอยพาเลช
โรงแรมพลอยพาเลช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 คณะครูนำลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรมที่ ต.ช.ด.234 บ้านดงมัน
0.8.00น.  เดินทางจากโรงเรียนไป ต.ช.ด.234
ต.ช.ด.234 เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
28 ธ.ค. 60 ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ของ สพป.มุกดาหารที่ สวนปาร์มเวลา08.30น
สวนปาร์คมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
26 ธ.ค. 60 คณะครูนำนักเรียนไปสอบ pre-Onet ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
สอบ pre-Onet  ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร
25 ธ.ค. 60 ผอ.ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
20 ธ.ค. 60 ประชุมเครือข่ายแก้วมุกดาหาร 08.30 น โรงเรียนเมืองใหม่
ประชุมที่โรงเรียนเมืองใหม่ เวลา 08.30 น.
สรุปกีฬา
การเข้าค่ายพักแรม
เรื่องทุนสมาชิกสหกรณ์11 ทุน
คัดเลือกรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
14 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
คณะครูและนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย   ร่วมแข่งขันกรีฑา กีฬา ณ สนามโรงเรียนเมืองใหม่ 
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
14 ธ.ค. 60 ประชุมที่ สศจ.มุกดาหาร เวลา 08.30 น.
ห้องประชุมสศจ.มุกดาหาร สศจ.มุกดาหาร
28 พ.ย. 60 ผอ.ประชุมเครือข่ายแก้วมกุดาหาร เวลา 13.00 น.
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
06 ต.ค. 60 คณะครูนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
05 ต.ค. 60 จัดงานเลี้ยงข้าราชการครูขอลาออก เวลา 09.00 น
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
30 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุรรอนุบาลมุกดาหาร เวลา 18.00น.โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุระดับจังหวัดที่โรงแรมมุกดาหารแกรน์ เวลา 08.30น

สพป.มุกดาหาร
29 ก.ย. 60 ผอ.รร.เข้าประชุมประจำเดือนร่วมกับชาวบ้านศูนย์ไหม เวลา 19.00 น
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศูนย์ไหม
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอนิคมคำสร้อย เวลา 18.00น. ณ รร.บำรุงพงศ์ฯ
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายเวลา 07.30-09.30 น.
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านนาตะแบง๑ เวลา 09.30- 12.00 น
27 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านบาก๒ เวลา 18.00น.
26 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอเมือง เวลา 18.00น
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เวลา 13.00 น
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
22 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอดอนตาล เวลา 18.00 น
04 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 ผอ.ไปราชการ ออกประเมินยกระดับการศึกษาปฐมวัย
สพป.มุกดาหาร
15 ส.ค. 60 ถึง 11 ก.ย. 60 ผู้บริหารโรงเรียนออกนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
กลุ่มเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ และเครือข่ายแก้วมุกดาหาร  รวม 43 โรงเรียน
สพป.มุกดาหาร
05 ส.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60 ผู้บริหารโรงเรียนไปอบรมสัมนาที่จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงแรมระเมียรดาว สพป.มุกดาหาร
01 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ร.ร.เมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
27 ก.ค. 60 แข่งขันภาษาอังกฤษเครือข่าย
รร.เมืองใหม่
27 ก.ค. 60 คุณครูมนชิตา ธารพล เข้าอบรมครูประวัติศาสตร์ ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สพป.มุกดาหาร
26 ก.ค. 60 คุณครูทิวาพร ไชยขันธุ์ ไปประชุมที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มุกดาหาร
บ้านหนองแอก  เวลา 13.00 น.
ศูนย์การศึกษาพิเศษมุกดาหาร
25 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ
รร.เมืองใหม่
21 ก.ค. 60 ผู้บริหารโรงเรียนประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
เวลา 10.00 น.
14 ก.ค. 60 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่
รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
23 มิ.ย. 60 พระธรรมฑูต แสดงธรรมเทศนาที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
09 มิ.ย. 60 ผอ.ร.ร.ไปราชการที่กทม
สหกรณ์
09 มิ.ย. 60 แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย
คณะครูนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตามโครงวการรักษ์ภาษาไทย ที่โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง  
และคณะครูร่วมเป็นกรรมการ
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
08 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
07 มิ.ย. 60 ผอ.ร.ร.ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์
06 มิ.ย. 60 ผอ.โรงเรียนประชุมที่ ระเบียงแก้ว
สพป.มุกดาหาร
02 มิ.ย. 60 ถึง 03 มิ.ย. 60 ครูอบรมเวทคณิต ที่เขตพื้นที่
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
25 พ.ค. 60 คุณกนกพร ศรีโยหะมอบทุนการศึกษา ๔ ทุน
ทุนละ๑๐๐๐ บาท
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
19 พ.ค. 60 ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์
15 พ.ค. 60 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
17 เม.ย. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แผนระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
11 เม.ย. 60 กิจกรรมสงกรานต์ที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
07 เม.ย. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 แผนปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 มี.ค. 60 ผอ.ร.ร.เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริญ หอมดี ที่ ร.ร.มุกดาลัย ๑๓.๐๐ น.
03 มี.ค. 60 วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารและคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ๆละ1,000 บาท เป็นเงิน12,000บาท
17 ก.พ. 60 คุณเชิญพร กรณ์ประกาย และคณะตัวแทนบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬา
16 ก.พ. 60 คุณกชพร ศรีโยหะมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
16 ก.พ. 60 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านศูนย์ไหมมอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา ๖ ทุน จำนวน ๓๐๐๐ บาท
10 ก.พ. 60 คณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
25 ม.ค. 60 สปช.ทหาร ได้ออกตรวจติดตามประเมินผลบ้านน้ำดื่ม
พ.อ.สิริณัฏฐ์  กปิตถา ณ อยุธยา  ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหารและคณะ 
ที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลบ้านน้ำดื่ม
14 ม.ค. 60 คณะครูนำนักเรนียนร่วมกิจกรรมวันเด็กที่สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดมุกดาหาร
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
12 ม.ค. 60 นักเรียนรับทุนการศึกษา จากสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
23 ธ.ค. 59 คณะครูนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดที่โรงเรียนบ่้านศูนย์ไหม
ค่ายลูกเสือชั่วคราวห้วยสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
21 ธ.ค. 59 คณะครูนักเรียนไปทัศนศึกษา สวนสัตว์อุบลราขธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
20 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๐๙.๐๐ น.
ร.รบ้านศูนย์ไหม ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
19 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๐๙.๐๐ น.
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
07 ธ.ค. 59 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
19 พ.ย. 59 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลือกตัวแทน1ใน10 หน่วยอำเภอเมือง
ที่โรงเรียนคำอาฮวน  อำเภอเมือง
โรงเรียนคำอาฮวน สหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร
18 พ.ย. 59 แข่งขันกีฬาเครือข่าย สนามโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
ร.ร.บ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ เครือข่าย
17 พ.ย. 59 รับเช็คงบอาหารกลางวันที่เทศบาลตำบลมุกเวลา ๑๑.๔๕ น.
เทศบาลตำบลมุก
16 พ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ที่โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ เวลา ๐๖.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
16 พ.ย. 59 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เวลา ๑๔.๓๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 พ.ย. 59 ผอ.ประสาน จันทร์เผือก มาปฏิบัติหน้าที่วันแรก
30 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 60 งานเลี้ยงส่งคุณครูวัทนีย์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม