ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ย. 64 เปิดเรียนตามปกติ
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
15 พ.ย. 64 ถึง 19 พ.ย. 64 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
08 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
11 ต.ค. 64 ผอ.อภิวันท์ บญประสพ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
30 ก.ย. 64 ประชุมพิจารณาความดีความชอบ
เวลา09.00
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
28 ก.ย. 64 ไปร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนเมืองใหม่ เวลา 14.00 น
รร.เมืองใหม่ รรเมืองใหม่
28 ก.ย. 64 สพป.มุกดาหาร จัดงานเกษ๊ยณอายุออน์ไลน์ ภาคเช้า
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
27 ก.ย. 64 งานเกษียณอายุเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ภาคเช้า
รรอนุบาลมุกดาหาร เครือข่าย
23 ก.ย. 64 จัดงานเกษ๊ยณอายุ ให้ผอ.ประสาน จันทร์เผือก
23 ก.ย. 64 ประชุมผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
เวลา09.00 น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
14 ก.ย. 64 ครูจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ไปรับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ปี 2563-2565
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
03 ก.ย. 64 ประชุมผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
เวลา09.00น
22 มิ.ย. 64 ผอ.รร.ไปประชุมที่สหกรณืออมทรัพย์ครูมุกดาหาร เวลา09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
17 มิ.ย. 64 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
08 มิ.ย. 64 คณะครูทุกคน ไปฉีดวัคซีนชิโนแวค ที่ หอประชุม 250 ปี
วันนนี้ดรงเรียนหยุดเรยน 1 วัน
หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
07 มิ.ย. 64 ผอ.รร.ไปฉีดวัคซีนแอสตร้า ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร
ช่วงเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
04 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลมุก มอบหน้ากากอนามัย และแจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
เวลา 08.30 น.
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
24 พ.ค. 64 อบรมครูด้านการใชื่อสื่อและเทคโนโลยี ช่วงที่ 2
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
19 พ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 09.00 นเป็นต้นไป
รร.บ้านศุนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
18 พ.ค. 64 อบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
17 พ.ค. 64 ผอ.เขตพบเพื่อครูทางออนไลน์
รร.บ้านศูนย์ไหม สพป.มุกดาหาร
06 พ.ค. 64 ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 เวลา 10.00 น.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
23 ก.พ. 64 ประชุมผูตรวจสอบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูมุกดาหารจำกัด เวลา 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
22 ก.พ. 64 ประชุมผู้บริหาร รร.ในเครือข่าย เวลา 13.00 น. รร.บ้านนาโปใหญ่ฯ
รร.บ้านนาโปใหญ่ โคกสุวรรณ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
21 ม.ค. 64 ผอ.ไปประชุมที่ สพป.มุกดาหาร เวลา 10.00 น
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
19 ม.ค. 64 ถึง 21 ม.ค. 64 เครือข่ายแก้วมุกดาหารจัดอบรมด้านการสอนทางออนไลน์ให้คุณครูในเครือข่าย
๑๕ โรงเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์ รร.บ้านดานคำ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
30 ธ.ค. 63 รร.จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้นักเรียน
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศุนย์ไหม
09 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
09.00 น.
รร.บ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
09 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
09.00 น.
รร.บ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
30 พ.ย. 63 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เวลา 09.00 น.
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
05 พ.ย. 63 ผอ.ไปร่วมเป็นเกียรติ ผู้ไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.ยโสธรเขต2
เวลา09.00 น.
รร.บ้านป่งโพน รร.บ้านป่งโพน
02 พ.ย. 63 ประชุมประธานเครือข่าย เวลา 09.00 น.
ที่สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
29 ต.ค. 63 นางวิไลวรรณ ปัญญาดี และนางสาวศุภลักษณ์ ไชยสิทธฺื ไปประชุมที่รรมุกดาลัย
เวลา09.00 น.  นิเทศโรงเรียนสุจริต
19 ต.ค. 63 ผอ.ประชุมที่โรงแรมพลอยพาเลช เวลา8.30 น
เรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็ก และการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน
16 ต.ค. 63 ผอ.ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหรกรณ์ออมทรัพย์ครู 09.00 น.
05 ต.ค. 63 ผอประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร เวลา09.00 น
30 ก.ย. 63 จัดงานเกษียณระดับจังหวัด ที่โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงแรมมุกดาหารแกรน สพป.มุกดาหาร
29 ก.ย. 63 ประชุมที่สพป.มุกดาหาร เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังเวลา 10.00 น
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
29 ก.ย. 63 เวลา07.30 น.ไปร่วมงานมุทิตาจิตที่โรงเรียนบ้านห้วยกอก1
รร.บ้านห้วยกอก1 รร.บ้านห้วยกอก1
28 ก.ย. 63 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
26 ก.ย. 63 ร่วมงานเกษียณอายุครู รร.อนุบาลมุกดาหาร เวลา 18.00 น. โรงแรมแกรน
โรงแรมมุกดาหารแกรน รร.อนุบาลมุกดาหาร
24 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 คณะครูไหศึกษาดูงานที่โรงเรียนโนนพยอม จังหวัดขอนแก่น
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
23 ก.ย. 63 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านท่าไค้ เวลา 11.00 น.
รร.บ้านท่าไค้ รร.บ้านท่าไค้
23 ก.ย. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนที่ว่าการอำเภอเมือง เรื่องเด็กตัว G เวลา 09.00 น
ที่ว่าการอำเภอเมือง ที่ว่าการอำเภอเมือง
23 ก.ย. 63 ตอนเย็น18.00 น.ร่วมงานเกษียณอายุคุณครูรร.มุกดาลัย ที่โรงแรมแกรน
โรงแรมมุกดาหารแกรน รร.มุกดาลัย
18 ก.ย. 63 ร่วมงานเกษียณอายุ ที่โรงเรียนเมืองใหม่ 09.00 น.
รร.เมืองใหม่ รร.เมืองใหม่
18 ก.ย. 63 ร่วมเป็นเกียรติที่ รร.มุกดาลัย เวลา 09.00 น.
รร.มุกดาลัย รร.มุกดาลัย
17 ก.ย. 63 ประชุมที่ สพป.มุกดาหาร เวลา 13.00 น
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
17 ก.ย. 63 ประชุมที่ สพป.มุกดาหาร เรื่องงานเกษียณ และการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน เวลา13.00 น.
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
15 ก.ย. 63 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลการปฏิบัติ ที่รร.อนุบาลมุกดาหาร
เวลา09.00 น.
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
11 ก.ย. 63 จัดงานมุทิตาจิตงานเกษียณเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงแรมมุกดาหารแกรน เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
10 ก.ย. 63 โรงเรียนจัดงานเกษียณที่โรงเรียน
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
08 ก.ย. 63 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เวลา 9.๐๐ น.
สหกรณ์ออมพรัทยครูมกุดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
07 ก.ย. 63 ปิดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี
04 ก.ย. 63 งานเกษียณเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปี2563 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนต์
เวลา17.30 น.
04 ก.ย. 63 ปิดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี
03 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่6/2563
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
03 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เวลา10.00 น
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
14 ส.ค. 63 ประชุมผู็บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร 15 โรงเรียน ที่ สกสค.13.00
ที่ห้องประชุม สกสค เวลา 13.00 น
สกสค. เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
06 ส.ค. 63 ผอ.รร.และนายประสิทธิ์ จินงี่ ไปนิเทศ โรงเรียนในเครือข่ายดงหลวงตอนบน
สะท้อนผลตอนบ่ายที่โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
เครือข่ายดงหลงตอนบน สพป.มุกดาหาร
05 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการนิเทศจากสพป.มุกดาหารภาคเช้า
สะท้อนผลบ่ายที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม สพป.มุกดาหาร
29 ก.ค. 63 ผอ.ไปราชการประชุมที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
29 ก.ค. 63 คุณครูวิลาสินี ยืนยง และคุณครูกิตติชัย อาจหาญ ไปประชุมที่สพป.มุกดาหาร TOT
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
22 ก.ค. 63 ผอ.ประชุมที่ สพป.มุกดาหาร การนิเทศ100%เวลา 08.30 น-12.00น.
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
21 ก.ค. 63 ผอ.ประชุมเครือข่ายที่ โรงเรียนบ้านท่าไค้เวลา 08.30 น-12.00น.
รร.บ้านท่าไค้ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
14 ก.ค. 63 ธุรการโรงเรียนไปอบร DMC ที่สพป.มุกดาหารภาคเช้า
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
26 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐานครั้ที่4/2563 เวลา09.30
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
23 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 10.00น.
เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563และSAR
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
19 มิ.ย. 63 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เตรียมการเปิดภาคเรีบน
เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
14 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 10.00 น.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
08 มิ.ย. 63 ผอ.รร.ไปร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวลา 08.30 น.
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
05 มิ.ย. 63 ผอ.รร.ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เวลา 09.00 น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
29 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รร.คำสายทองวิทยา รร.เมืองใหม่
สพป.มุกดาหาร
28 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านดานคำ รร.บ้านนาโปใหญ่ รร.บ้านนาโปน้อย
สพป.มุกดาหาร
25 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศ โรงเรียน รร.มุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
22 พ.ค. 63 ผอ.รร.ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เวลา 10.00 น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
22 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง เวลา08.30-10.00 น.
สพป.มุกดาหาร
21 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา รร.บ้านกุดโง้ง รร.บ้านศูนย์ไหม
สพป.มุกดาหาร
19 พ.ค. 63 ถึง 29 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร15โรงเรียน
19 พค.2563 รร.บานท่าไค้ บ้านส้มป่อย  บ้านโนนศรี  และบ้านบุ่งอุทัย
21พค.2563 รร.นาคำน้อยวิทยา รร.บ้านกุดโง้งและรร.บ้านศุนย์ไหม
22พค.รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
25พค.รร.มุกดาลัย
28พค.2563 รร.บ้านดานคำ  รร.บ้านนาโปใหญ่ฯ รร.บ้านนาโปน้อย
29พค.2563 รร.อนุบาลมุกดาหาร คำสายทองวิทยา และเมืองใหม่
สพป.มุกดาหาร
19 พ.ค. 63 ผอ.รร.ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านท่าไค้ รร.บ้านส้มป่อย รร.บ้านโนนศรีและรร.บ้านบุ่งอุทัย
สพป.มุกดาหาร
18 พ.ค. 63 ถึง 20 พ.ค. 63 คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เพื่อทำความเข้าใจในการเรียนออนไลน์
13 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 เพื่อทำความเข้าใจในการเรียนออนไลน์
12 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อทำความเข้าใจในการเรียนออนไลน์
07 พ.ค. 63 ผอ.รร.ไปประชุม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เวลา09.00น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
05 พ.ค. 63 ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์
01 เม.ย. 63 ประชุมครู เลื่อนไปไม่มีกำหนด
25 มี.ค. 63 ถึง 26 มี.ค. 63 นักเรียนมารับ ปพ.1 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
20 มี.ค. 63 นักเรียนมารับ ปพ.7 เพื่อไปสมัครเรียนต่อ ชั้น ม.1
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
18 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 ช่วงปิดเรียนกรณ๊พิเศษ ตามประกาศ สพฐ. ช่วงเชื้อโควิค 19 ระบาด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 ทดสอบปลายปีLAS ชั้นป.2 4 และ5
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
11 มี.ค. 63 ผอ.ไปประชุมที่เทศบาตำบลมุก เวลา09.30 น
เรื่องการพิจารณาโครงการ ที่โรงเรียนเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลตำบลมุก
เทศบาลตำบลมุก เทศบาลตำบลมุก
09 มี.ค. 63 ผอ.รร.นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ที่รร.มุกดาลัย 09.00 น.
รร.มุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร และตรวจข้อเขียน 5-6 มี.ค.2562
ตรวจกระดาษคำตอบข้อเขียน ในวันที่ 5- 6 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
02 มี.ค. 63 ผอ.รร.ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT ที่ รร.บ้านนาโปใหญ่ โคกสุวรรณ 14.00 น.
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
รร.บ้านนาโปใหญ่ โคกสุรรณ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
27 ก.พ. 63 ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งคณะ เวลา09.00 น.
วันที่ 27 กพ.2563  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมัครเข้ามา  เพื่อคัดเลือกกันเอง  และพิจารณารับย้ายครูที่เขียนย้ายมาดงรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม จำนวน 3 ราย
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
26 ก.พ. 63 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เวล14.30 น.
รร.บ้านศูนย์ไหม สพป.มุกดาหาร
21 ก.พ. 63 ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
16 ก.พ. 63 ไปเป็นประธาน การชุมนุมรอบกองไฟ ให้กับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
เวลา 19.00 น.
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
05 ก.พ. 63 ผู้ใจบุญมอบทุนการศึกษา 10 ทุน
รร.บ้านศูยบ์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
05 ก.พ. 63 ผอ.ไปประชุมที่ สพป.มุกดาหาร 09.00 น.
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
05 ก.พ. 63 ผอ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลบ้านเด็ก 10.00 น
รร.อนุบาลบ้านเด็ก รร.อนุบาลบ้านเด็ก
01 ก.พ. 63 สอบ O -NETป.6 ปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
22 ม.ค. 63 ประชุมประธานเครือข่ายการสอบ O NET ปีการศึกษา2562 เวลา 09.00 น.
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
17 ม.ค. 63 xประชุมประธานเครือข่าย ที่ สพป.มุกดาหาร เวลา 13.30 น.
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
17 ม.ค. 63 สอบ pre -O-net ทุกโรงเรียนในเครือข่าย
วันที่ 17 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านศุนย์ไหม เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
17 ม.ค. 63 สอบ pre -O-net ทุกโรงเรียนในเครือข่าย
วันที่ 17 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านศุนย์ไหม เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
14 ม.ค. 63 ผอ.และคณะครู นักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่าย ที่ รร.บ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านส้มป่อย เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
13 ม.ค. 63 ผอ.ไปประชุมที่ สพป.มุกดาหาร 09.00 น. เรื่องคัดเลือกครูดีเด่น งานวันครู
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
13 ม.ค. 63 ถึง 14 ม.ค. 63 การแข่งขันกีฬากรีฑา ระดับเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 15 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
07 ม.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ธุรการโรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ น
06 ม.ค. 63 ประเมินโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ขอเปิดห้องพิเศษ
เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล
03 ม.ค. 63 ผอไปร่วมประชุมที่ รร บ้านหว้านใหญ่ เวลา 14.00 น
03 ม.ค. 63 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล
27 ธ.ค. 62 คณะผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมแข่งขันกีฬา 5 เครือข่าย
ที่โรงเรียนคำอาฮวน
19 ธ.ค. 62 ผอ ไปประชุมจัดสรรงบประมาณที่ สพป.มุกดาหาร เวลา 13.30 น
19 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
เข้าค่าย พักแรม19 - 20 ธันวาคม 2562  ณ  ค่ายพักแรมชั่วตราวโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
16 ธ.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเตรียมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
เวลา 09.00 น.
เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
06 ธ.ค. 62 ประชุมประธานเครือข่าย 5 เครือข่ายในอำเภอเมือง ที่ รร.มุกดาลัย 09.00 น.
รร.มุกดาหลัย สพป.มุกดาหาร
06 ธ.ค. 62 ประชุมสรุปของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
06 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนหรือตัวแทนคณะครุ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่รรบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
04 ธ.ค. 62 ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ที่ดรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 08.30 น.
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
04 ธ.ค. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เวลา 15.00 น.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
02 ธ.ค. 62 ประชุมผู้บริหารในเครือข่าย เพื่อเตรียมการเข้าค่ายพักแรม
ประชุมเวลา13.00 น. ณ ห้องประชุม สกสค.มุกดาหาร
สกสก.มุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
27 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 63 คณะครูทุกคนเข้ารับฟังนโยบาย ที่โรงเรียนคำอาฮวนฯ เวลา13.00 น เป็นต้นไป
รร.คำอาฮวนฯ สพปมุกดาหาร
21 พ.ย. 62 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เวลา10.00น
20 พ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร 09.30 น.ที่ รร.บ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ
05 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562
เปิเเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
31 ต.ค. 62 ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2562
ประชุมเวลา  09.00 น.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
09 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 สพป.มุกดาหารจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับจังหวัด ที่อำเภอนิคมคำสร้อย
สพป.มกุดาหาร สพป.มุกดาหาร
08 ต.ค. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
ประชุมเวลา 15.00 น.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
30 ก.ย. 62 เวลา09.00 น. ผอ.ไปร่วมงานเกษ๊ยณอายุ ที่ รร.บ้านบุ่งอุทัย
29 ก.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69
สนามแข่งขัน รร.อนุบาลมุกดาหาร และ รร.มุกดาลัย
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
28 ก.ย. 62 เวลา 18.00 น. ผอไปร่วมมงานเกษียณอายุ ครู รร.อนุบาลมุกดาหาร
26 ก.ย. 62 ผอ.ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงแรมมุกดาหารแกรน สพป.มกุดาหารจัด
เวลา 09.00 น. -12.00 น.
26 ก.ย. 62 เวลา18.00 น. ผอไปร่วมงานเกษียณอายุครู รร.มุกดาลัย ที่โรงแรมมุกดาหารแกรน
25 ก.ย. 62 ไปร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนเมืองใหม่ เวลา 09.00 น
24 ก.ย. 62 เวลา13.30 น. ผอ.ไปร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นเจ้าภาพ
22 ก.ย. 62 นักการ ไปศึกษาดูงานทีรร.บ้านพังคอง และเข้าอบรมที่ธารจินดา
เวลาศึกษาดูงาน 8.30*10.00 น.
10.30 - รายงานตัวที่ธารจินดา
ธารจินดา สพป.มุกดาหาร
21 ก.ย. 62 ถึง 22 ก.ย. 62 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ที่รร.อนุบาลมุกดาหาร
20 ก.ย. 62 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
19 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการยุวฑูตความดีที่ รร.มุกดาลัย
รร.มุกดาลัย รร.มุกดาลัย
19 ก.ย. 62 เช้าไปงานมุทิตาจิตที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
19 ก.ย. 62 เวลา930 น.คณะครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมยุวฑูคความดีที่ รร.มุกดาลัย
จำนวน 37 คน
19 ก.ย. 62 เวลา13.30 น. ผอ.ไปประชุมประธานเครือข่าย ที่สพป.มุกดาหาร
18 ก.ย. 62 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในอำเภอละหานทราย
18 ก.ย. 62 บ่ายประชุมคณะกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายครั้งที่69
ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
16 ก.ย. 62 ผู้บริหารออกประเมินประสิทธิภาพ
มีรร.ในเครือข่าย 15 โรง มานำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  
ณ ห้องประชุม รร บ้านศูนย์ไหม
รร.อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
14 ก.ย. 62 เครือข่ายจัดงานเกษียณอายุ ที่โรงแรมมุกดาหารแกรน์
เริ่มงาน 18.00 น เป็นต้นไป
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
06 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมจัดงานเกษียณอายุให้กับคุณครู
รรบ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
05 ก.ย. 62 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
วันที่ 5 กันยายน 2562  ประชุมผู้บริหารดรงเรียน 15 ดรงเรียนพร้อมครูธุรการ
เตรียมงานเกษัยณอายุ และการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
04 ก.ย. 62 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
03 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีให้กับโรงเรียน
02 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมุก ออกตัดกิ่งไม้ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เทศบาลตำบลมุก
31 ส.ค. 62 ถึง 01 ก.ย. 62 ครูทิวาพร อบรมการเขียนสวย อ่านคล่อง คิดเลขเร็ว ที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
30 ส.ค. 62 โรงเรียนส่งเงินงานเกษียณอายุของเครือข่าย
ผู้บริหารคนละ ๕๐๐ บาท  ครูคนละ ๑๐๐ บาท รองผอ คนละ ๓๐๐ บาท
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
30 ส.ค. 62 หมอนัด ผอ.รร. ฟังผลการตรวจ
28 ส.ค. 62 การอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดีของนักเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมจัดอบรมนักเรียน 4 โรงเรียน  ๆละ 30 คน ได้แก่  รร บ้านศูนย์ไหม ท รรนาคำน้อยวิทยา  รร.บ้านดดานคำ และรร.บ้านกุดโง้ง
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
28 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมจัดอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพที่ดี
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี  ๔ โรงเรียน จำนวน ๑๒๐ คน
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
27 ส.ค. 62 การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการและธุรการเครือข่าย ๐๙.๓๐ น
ณ รร.บ้านศูนย์ไหม
26 ส.ค. 62 อบรมนักเรียน 100 คน เกี่ยวกับการแยกขยะ
26 ส.ค. 62 ผู็บริหารโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุระดับตังหวัด
แกรน สพป.มุกดาหาร
23 ส.ค. 62 ผอไปนิเทศโรงเรียนบ้านไร่ และบ้านสงเปือยเหนือ
เวลา 08.30 น เป็นต้นไป  และบ่ายไปสะท้อนผลที่โรงเรียนบ้านดงมอน
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
22 ส.ค. 62 ผอ.รร.ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เวลา ๑๐.๐๐ น
เวลา 10.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
22 ส.ค. 62 รร.บ้านศูนย์ไหมนำนักเรียนจำนวน๒๐ คนเข้าร่วมการอบรมอย.น้อย ที่ รร.นาคำน้อยวิทยา
รร.นาคำน้อยวิทยา รร.นาคำน้อยวิทยา
20 ส.ค. 62 ทุกโรงเรียนส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมพร้อมผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน
ทุกโรงเรียนส่งรายการเข้าแข่งขัน พร้อมครูฝึกสอนและกรรมการตัดสิน
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
15 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการนิเทศจาก สพป.มุกดาหาร ภาคเช้าและภาคบ่ายไปประชุมที่รรอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
09 ส.ค. 62 ผอ.ประชุมที่ สพป.มุกดาหาร (การเกลี่ยอัตรากำลัง) เวลา 08.30 น
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
09 ส.ค. 62 ผูับริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกนาคำ มาศึกษาดูงาน
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒  นายจักรพงษ์  รองไชย  ผอ.รร.บ้านโคกนาคำนำคณะครูมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน  
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
07 ส.ค. 62 ผอ.ไปประชุม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เวลา 10.00 น.
ช่วง 09.00 น. ผอ.ไปรับคูปอง  ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ บ้านหนองเอก  จำนวน 12 คน
01 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาลัย  
26 ก.ค. 62 ประชุมประธานเครือข่าย เวลา 09.00 น. ที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
22 ก.ค. 62 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เวลา 13.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
03 ก.ค. 62 ประชุม ยุวฑูตความดี ที่โรงเรียนมุกดาลัย 13.30
รร.มุกดาลัย รร.มุกดาลัย
03 ก.ค. 62 ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
28 มิ.ย. 62 คณะครูนำนักเรียนกิจกรรมทางศาสนาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
27 มิ.ย. 62 พระธรรมพูตมาแสดงธรรมเทศนา เวลา09.30 น.
26 มิ.ย. 62 คุณครูวิลาสินีไปประชุมนักวิทยาศาสตร์น้อย เวลา 13.00 น ที่สพป.มุกดาหาร
ห้องคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร
25 มิ.ย. 62 ผอไปประชุม เรื่อง5M MODEL
เวลา 08.30 น  ที่คุณเพียรรีสอร์ท
คุณเพียรรีสอร์ท สพป.มุกดาหาร
20 มิ.ย. 62 ผอไปประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
เวลา 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
18 มิ.ย. 62 คณะครุโรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม14.00 น.
รร.บ้านศูนย์ไหม รรบ้านส้มป่อนฯ
18 มิ.ย. 62 ผอไปประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื่ี้นฐาน ที่รรอนุบาลบ้านเด็ก เวลา09.30 น.
รร.อนุบาลบ้านเด็ก รร.อนุบาลบ้านเด็ก
17 มิ.ย. 62 ผอ.ไปประเมิน คศ3 ที่รรนาคำน้อยวิทยา
เวลา09.00น.
14 มิ.ย. 62 คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น มาศึกษาดูงานที่รรบ้านศูนย์ไหม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
13 มิ.ย. 62 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู
รร.บ้านศูนย์ไหม
12 มิ.ย. 62 ผอ.ไปประชุมเสนอโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เทศบาลตำบลมุก
เทศบาลตำบลมุก เทศบาลตำบลมุก
07 มิ.ย. 62 ผอไปร่วมเป็นเกียรติในงานวันสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียนที่โรงเรียนมุกดาหาร
06 มิ.ย. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
06 มิ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่าย
05 มิ.ย. 62 ผอไปร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ ผอ.สพป.มุกดาหาร
05 มิ.ย. 62 ผอ.ไปประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เวลา 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
23 พ.ค. 62 ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์
17 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เวลา ๐๙.๐๐น
10 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา 09.00 น
10 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา 09.00 น
07 พ.ค. 62 ประชุมคณะครูรรบ้านศูนย์ไหม เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
07 พ.ค. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
29 มี.ค. 62 ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมที่โรงแรมมุกดาหารแกรน์
เวลา ๐๘.๓๐ น.
27 มี.ค. 62 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินเชียวชาญ
ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง เวลา ๐๙.๐๐ น.
26 มี.ค. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
24 มี.ค. 62 คณะครูทุกคนไปเลือกตั้ง
23 มี.ค. 62 รับหีบบัตรเลือกตั้งหน่วยโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
22 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
20 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยตำบลมุกดาหาร
ที่เทศบาลตำบลมุกดาหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.
16 มี.ค. 62 ปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
โรงแรมมุุกดาหารแกรน
15 มี.ค. 62 คณะครู นักเรียน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส.
12 มี.ค. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
12 มี.ค. 62 สอบLas
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมเป็นศูนย์สอบLas  มีนักเรียนบ้านศูนย์ไหมกับบ้านดานคำ
06 มี.ค. 62 สอบNT ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะครูนำนักเรียนไปสอบNT ที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 ผอ.โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เป็นตัวแทนศูนย์สอบที่ รร.บ้านพังคอง
16 ก.พ. 62 ถึง 17 ก.พ. 62 ประชุมสัญจร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
16 กพ อำเภอเมืองกับมัธยม
17 กพนิคม กับหนองสุูง

15 ก.พ. 62 ผู้บริหารโรงเรียนประชุมที่ สพป.มุกดาหาร เวลา 09.00น
เรื่องการเปิด อนุบาล ๓ ขวบ
09 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 ประชุมสัญจร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
9 กพ  2562   เช้าอำเภอหว้านใหญ่  บ่ายอำเภอดอนตาล
10กพ  2562  เช้าดงหลวง  บ่ายที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วย มัธยม
30 ม.ค. 62 ครอบครัวสารทอง นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียน สบทบอาหารกลางวันโรงเรียน
รร.บ้านศูนย์ไหม
16 ม.ค. 62 คณะครูทุกคนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ที่ รร.มุกดาหาร
รร.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสีภายในโรงเรียน
วันที่ 11 มกราคม 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนบ้านศุนย์ไหม โรงเรียนบ้านศุนย์ไหม
09 ม.ค. 62 ผู้บริห่ารโรงเรียนประชุม ที่สหกรณ์13.00น.
ที่สหกรณ์ 13.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
07 ม.ค. 62 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
04 ม.ค. 62 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร 09.30 น. รร.เมืองใหม่
บ่ายประชุมที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 13.00 น.
รร.เมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
28 ธ.ค. 61 ถึง 29 ธ.ค. 61 เครือข่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด
รร.บ้านกุดโง้ง เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
24 ธ.ค. 61 ประชุมที่สพป.มุกดาหาร งานวันครู
เวลา 09'00
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
21 ธ.ค. 61 ถึง 22 ธ.ค. 61 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมกุดาหาร
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
13 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษา สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ออกเดินทาง04.00 น.
เขาสวนกวาง รร.บ้านศูนย์ไหม
11 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา 09.00 น 
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
11 ธ.ค. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ รร.เมืองใหม่ 13.00 น.
พร้อมกับครูกีฬาและครูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด
รร.เมืองใหม รร.เมืองใหม
29 พ.ย. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
29 ต.ค. 61 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
24 ต.ค. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
12 ต.ค. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
10 ต.ค. 61 ถึง 11 ต.ค. 61 ร่วมมหกรรมทางวิชาการ ระดับจังหวัดที่อำเภอดอนตาล 2 วัน
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
03 ต.ค. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
29 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมงารเกษียณที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวลา 18.00 น.โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
28 ก.ย. 61 คณะครูนำนักเรียนระดับอนุบาล ๒๐ คนร่วมกิจกรรมที่สพป.มุกาดาหาร
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ร่วมกับ THAI TBS
28 ก.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนใน สพป.มุกดาหาร 08.30-12.00 น.
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
27 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมงานเกษียณที่โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา เช้า
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
26 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ เช้า
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
26 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการเครือข่านแก้วมุกดาหาร
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
รรเมืองใหม่ เครือข่าย
26 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณอายุที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร เวบลา 13.00 น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
25 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านนาโปน้อย เวลา18.00 น.
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
25 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านโนนศรีและ รร.บางทรายน้อย เช้า
โรงเรียนบ้านโนนศรี โรงเรียนบ้านโนนศรี
25 ก.ย. 61 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.บ้านศูนย์ไหม จำนวน 53 ทุน
รร.บ้านศูนย์ไหม รร.บ้านศูนย์ไหม
24 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง เช้า
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
22 ก.ย. 61 งานเกษียณครูโรงเรียนมุกดาลัย 18.00 น. โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงแรมมุกดาหารแกรน โรงเรียนมุกดาลัย
21 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมงารเกษียณที่โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ และโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
เช้า
โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
20 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณอายุที่รร.บ้านนาหว้า และรร.บ้านกุดแข้ใต้
20 ก.ย. 61 ประชุมรับฟังคำชี้แจงตัวแทนหน่วยเลือกตั้ง
สำนักงานกกต.จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานกกต.จังหวัดมุกดาหาร กกต.จังหวัดมุกดาหาร
19 ก.ย. 61 ประเมินรร.อนุบาลมุกดาหาร
18 ก.ย. 61 ประเมินรร.เมืองใหม่ และรร.มุกดาลัย
15 ก.ย. 61 ถึง 16 ก.ย. 61 แข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับเครือข่าย 2 วัน 15-16 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
13 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการตัดสินทางวิชาการระดับเครือข่าย
เวลา 13.00 น.
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
07 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงแรมมุกดาหารแกรน เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
06 ก.ย. 61 ร่วมงานเกษียณที่โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
โรงเรียนศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีบุญเรือง
04 ก.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
09.00 น.
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
23 ส.ค. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
26 ก.ค. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
13 ก.ค. 61 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโง้ง ออกตรวจฟัน
09 ก.ค. 61 คณะครู นักเรียน รับฟังธรรมะ จากพระธรรมฑูต เวลา09.00-10.30 น.
06 ก.ค. 61 ถึง 07 ก.ค. 61 ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหารไปศึกษาดูงาน
ที่ รร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
29 มิ.ย. 61 อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 เครือข่าย( ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ)
ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรน  เวลา 08.30 - 16.30 น.
28 มิ.ย. 61 คณะกรรมการตสน.ระดับจังหวัดออกตรวจ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียน
27 มิ.ย. 61 อบรมประธานเครือข่าย รองประธานและเลขานุการที่โรงแรมมุกดาหารแกรน
เวลา 13.00 น.
21 มิ.ย. 61 คณะกรรมการระดับจังหวัดติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
19 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ที่โรงเรียนเมืองใหม่
14 มิ.ย. 61 กืจกรรมไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561
08 มิ.ย. 61 อบจ.มุกดาหารมาติดตั้งกระดานอัจฉริยภาพ และอุปกรณ์ต่างๆ
กระดานอัจฉริยภาพ  โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์โน้ตยุ้ค  เครื่องฉายทึบแสง เครื่องปริ้นเตอร์
08 มิ.ย. 61 เทศบาลตำบลมุก มาส่งนม 157 หีบ
เทศบาลตำบลมุก  มาส่งนม 157 หีบ  
04 มิ.ย. 61 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทย ที่โรงเรียนเมืองใหม่
วันที่4 มิถุนายน 2561
18 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
29 มี.ค. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ที่โรงเรียนชุมชนดอนตาล เวลา ๑๓.๐๐น.
เวลา  ๑๓.๐๐ น.
29 มี.ค. 61 ประชุมพิจารณาความชอบระดับเครือข่าย เวลา ๐๙.๐๐ น. รร.เมืองใหม่
23 มี.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
ที่สหกรร์
สหกรณ์ สหกรณ์
21 มี.ค. 61 ประชุมคณครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
รรบ้านศูนย์ไหม
20 มี.ค. 61 ประชุมอบรมสัมมนาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เรื่องการติดตามหนี้
สหกรณ์ สหกรณ์
19 มี.ค. 61 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ที่ ห้องประชุม รร.เมืองใหม่
รร.เมืองใหม่ สพป.มุกดาหาร
16 มี.ค. 61 ผอ.โรงเรียนไปประชุมที่ระเบียงแก้ว
ระเบียงแก้ว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
16 มี.ค. 61 วันนี้ภาคเช้ารรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร ป.๖
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
07 มี.ค. 61 วันนี้นำนักเรียนไปสอบ NT ที่รรอนุบาลมุกดาหาร
ให้ครูทิวาพร และนักการ นำนักเรียนไปสอบ
26 ก.พ. 61 ถึง 26 มี.ค. 61 วันนี้สอบLAS ชั้น ป๒.๔,๕
03 ก.พ. 61 คณะครูนำนักเรียนไปสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 เข้าอบรมที่โรงแรมมุกดาหารแกรนโฮเต็ล
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
25 ม.ค. 61 ประชุมเรื่องการสอบ O NET ที่ สพป.มุกดาหาร
09.00 น
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
23 ม.ค. 61 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
รร.บ้านกุดโง้ง  นาคำน้อยวิทยา  นาโปใหญ่ โคกสุวรรณ และอนุบาลมุกดาหาร
22 ม.ค. 61 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนเมืองใหม่  คำสายทองวิทยา  ศูนย์ไหม  ดานคำ
เครือข่าย
09 ม.ค. 61 ประชุมที่โรงแรมพลอยพาเลช ร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร เพื่อทำMOU
เวลา08.30 น.
โรงแรมพลอยพาเลช อบจ.มุกดาหาร
29 ธ.ค. 60 ประชุมสามัญประจำปีสหกรณืออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ที่โรงแรมพลอยพาเลช
โรงแรมพลอยพาเลช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 คณะครูนำลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรมที่ ต.ช.ด.234 บ้านดงมัน
0.8.00น.  เดินทางจากโรงเรียนไป ต.ช.ด.234
ต.ช.ด.234 เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
28 ธ.ค. 60 ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ของ สพป.มุกดาหารที่ สวนปาร์มเวลา08.30น
สวนปาร์คมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
26 ธ.ค. 60 คณะครูนำนักเรียนไปสอบ pre-Onet ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
สอบ pre-Onet  ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร
25 ธ.ค. 60 ผอ.ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
20 ธ.ค. 60 ประชุมเครือข่ายแก้วมุกดาหาร 08.30 น โรงเรียนเมืองใหม่
ประชุมที่โรงเรียนเมืองใหม่ เวลา 08.30 น.
สรุปกีฬา
การเข้าค่ายพักแรม
เรื่องทุนสมาชิกสหกรณ์11 ทุน
คัดเลือกรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
14 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
คณะครูและนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย   ร่วมแข่งขันกรีฑา กีฬา ณ สนามโรงเรียนเมืองใหม่ 
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
14 ธ.ค. 60 ประชุมที่ สศจ.มุกดาหาร เวลา 08.30 น.
ห้องประชุมสศจ.มุกดาหาร สศจ.มุกดาหาร
28 พ.ย. 60 ผอ.ประชุมเครือข่ายแก้วมกุดาหาร เวลา 13.00 น.
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
06 ต.ค. 60 คณะครูนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
05 ต.ค. 60 จัดงานเลี้ยงข้าราชการครูขอลาออก เวลา 09.00 น
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
30 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุรรอนุบาลมุกดาหาร เวลา 18.00น.โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุระดับจังหวัดที่โรงแรมมุกดาหารแกรน์ เวลา 08.30น

สพป.มุกดาหาร
29 ก.ย. 60 ผอ.รร.เข้าประชุมประจำเดือนร่วมกับชาวบ้านศูนย์ไหม เวลา 19.00 น
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศูนย์ไหม
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอนิคมคำสร้อย เวลา 18.00น. ณ รร.บำรุงพงศ์ฯ
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายเวลา 07.30-09.30 น.
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านนาตะแบง๑ เวลา 09.30- 12.00 น
27 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านบาก๒ เวลา 18.00น.
26 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอเมือง เวลา 18.00น
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เวลา 13.00 น
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
22 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอดอนตาล เวลา 18.00 น
04 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 ผอ.ไปราชการ ออกประเมินยกระดับการศึกษาปฐมวัย
สพป.มุกดาหาร
15 ส.ค. 60 ถึง 11 ก.ย. 60 ผู้บริหารโรงเรียนออกนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
กลุ่มเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ และเครือข่ายแก้วมุกดาหาร  รวม 43 โรงเรียน
สพป.มุกดาหาร
05 ส.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60 ผู้บริหารโรงเรียนไปอบรมสัมนาที่จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงแรมระเมียรดาว สพป.มุกดาหาร
01 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ร.ร.เมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
27 ก.ค. 60 แข่งขันภาษาอังกฤษเครือข่าย
รร.เมืองใหม่
27 ก.ค. 60 คุณครูมนชิตา ธารพล เข้าอบรมครูประวัติศาสตร์ ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สพป.มุกดาหาร
26 ก.ค. 60 คุณครูทิวาพร ไชยขันธุ์ ไปประชุมที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มุกดาหาร
บ้านหนองแอก  เวลา 13.00 น.
ศูนย์การศึกษาพิเศษมุกดาหาร
25 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ
รร.เมืองใหม่
21 ก.ค. 60 ผู้บริหารโรงเรียนประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
เวลา 10.00 น.
14 ก.ค. 60 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่
รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
23 มิ.ย. 60 พระธรรมฑูต แสดงธรรมเทศนาที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
09 มิ.ย. 60 ผอ.ร.ร.ไปราชการที่กทม
สหกรณ์
09 มิ.ย. 60 แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย
คณะครูนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตามโครงวการรักษ์ภาษาไทย ที่โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง  
และคณะครูร่วมเป็นกรรมการ
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
08 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
07 มิ.ย. 60 ผอ.ร.ร.ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์
06 มิ.ย. 60 ผอ.โรงเรียนประชุมที่ ระเบียงแก้ว
สพป.มุกดาหาร
02 มิ.ย. 60 ถึง 03 มิ.ย. 60 ครูอบรมเวทคณิต ที่เขตพื้นที่
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
25 พ.ค. 60 คุณกนกพร ศรีโยหะมอบทุนการศึกษา ๔ ทุน
ทุนละ๑๐๐๐ บาท
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
19 พ.ค. 60 ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์
15 พ.ค. 60 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
17 เม.ย. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แผนระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
11 เม.ย. 60 กิจกรรมสงกรานต์ที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
07 เม.ย. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 แผนปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 มี.ค. 60 ผอ.ร.ร.เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริญ หอมดี ที่ ร.ร.มุกดาลัย ๑๓.๐๐ น.
03 มี.ค. 60 วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารและคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ๆละ1,000 บาท เป็นเงิน12,000บาท
17 ก.พ. 60 คุณเชิญพร กรณ์ประกาย และคณะตัวแทนบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬา
16 ก.พ. 60 คุณกชพร ศรีโยหะมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
16 ก.พ. 60 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านศูนย์ไหมมอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา ๖ ทุน จำนวน ๓๐๐๐ บาท
10 ก.พ. 60 คณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
25 ม.ค. 60 สปช.ทหาร ได้ออกตรวจติดตามประเมินผลบ้านน้ำดื่ม
พ.อ.สิริณัฏฐ์  กปิตถา ณ อยุธยา  ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหารและคณะ 
ที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลบ้านน้ำดื่ม
14 ม.ค. 60 คณะครูนำนักเรนียนร่วมกิจกรรมวันเด็กที่สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดมุกดาหาร
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
12 ม.ค. 60 นักเรียนรับทุนการศึกษา จากสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
23 ธ.ค. 59 คณะครูนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดที่โรงเรียนบ่้านศูนย์ไหม
ค่ายลูกเสือชั่วคราวห้วยสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
21 ธ.ค. 59 คณะครูนักเรียนไปทัศนศึกษา สวนสัตว์อุบลราขธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
20 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๐๙.๐๐ น.
ร.รบ้านศูนย์ไหม ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
19 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๐๙.๐๐ น.
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
07 ธ.ค. 59 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
19 พ.ย. 59 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลือกตัวแทน1ใน10 หน่วยอำเภอเมือง
ที่โรงเรียนคำอาฮวน  อำเภอเมือง
โรงเรียนคำอาฮวน สหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร
18 พ.ย. 59 แข่งขันกีฬาเครือข่าย สนามโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
ร.ร.บ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ เครือข่าย
17 พ.ย. 59 รับเช็คงบอาหารกลางวันที่เทศบาลตำบลมุกเวลา ๑๑.๔๕ น.
เทศบาลตำบลมุก
16 พ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ที่โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ เวลา ๐๖.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
16 พ.ย. 59 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เวลา ๑๔.๓๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 พ.ย. 59 ผอ.ประสาน จันทร์เผือก มาปฏิบัติหน้าที่วันแรก
30 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 60 งานเลี้ยงส่งคุณครูวันทนีย์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม