ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 60 งานเลี้ยงส่งคุณครูวัทนีย์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 พ.ย. 59 ผอ.ประสาน จันทร์เผือก มาปฏิบัติหน้าที่วันแรก
16 พ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ที่โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ เวลา ๐๖.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
16 พ.ย. 59 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม เวลา ๑๔.๓๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
17 พ.ย. 59 รับเช็คงบอาหารกลางวันที่เทศบาลตำบลมุกเวลา ๑๑.๔๕ น.
เทศบาลตำบลมุก
18 พ.ย. 59 แข่งขันกีฬาเครือข่าย สนามโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
ร.ร.บ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ เครือข่าย
19 พ.ย. 59 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลือกตัวแทน1ใน10 หน่วยอำเภอเมือง
ที่โรงเรียนคำอาฮวน  อำเภอเมือง
โรงเรียนคำอาฮวน สหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร
07 ธ.ค. 59 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
19 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๐๙.๐๐ น.
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
20 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๐๙.๐๐ น.
ร.รบ้านศูนย์ไหม ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
21 ธ.ค. 59 คณะครูนักเรียนไปทัศนศึกษา สวนสัตว์อุบลราขธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
23 ธ.ค. 59 คณะครูนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดที่โรงเรียนบ่้านศูนย์ไหม
ค่ายลูกเสือชั่วคราวห้วยสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
12 ม.ค. 60 นักเรียนรับทุนการศึกษา จากสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
14 ม.ค. 60 คณะครูนำนักเรนียนร่วมกิจกรรมวันเด็กที่สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดมุกดาหาร
25 ม.ค. 60 สปช.ทหาร ได้ออกตรวจติดตามประเมินผลบ้านน้ำดื่ม
พ.อ.สิริณัฏฐ์  กปิตถา ณ อยุธยา  ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหารและคณะ 
ที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลบ้านน้ำดื่ม
10 ก.พ. 60 คณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบ้านศูนย์ไหม
16 ก.พ. 60 คุณกชพร ศรีโยหะมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
16 ก.พ. 60 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านศูนย์ไหมมอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา ๖ ทุน จำนวน ๓๐๐๐ บาท
17 ก.พ. 60 คุณเชิญพร กรณ์ประกาย และคณะตัวแทนบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬา
03 มี.ค. 60 วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารและคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ๆละ1,000 บาท เป็นเงิน12,000บาท
14 มี.ค. 60 ผอ.ร.ร.เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริญ หอมดี ที่ ร.ร.มุกดาลัย ๑๓.๐๐ น.
07 เม.ย. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 แผนปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
11 เม.ย. 60 กิจกรรมสงกรานต์ที่ สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
17 เม.ย. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แผนระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
15 พ.ค. 60 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
19 พ.ค. 60 ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์
25 พ.ค. 60 คุณกนกพร ศรีโยหะมอบทุนการศึกษา ๔ ทุน
ทุนละ๑๐๐๐ บาท
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม
02 มิ.ย. 60 ถึง 03 มิ.ย. 60 ครูอบรมเวทคณิต ที่เขตพื้นที่
สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
06 มิ.ย. 60 ผอ.โรงเรียนประชุมที่ ระเบียงแก้ว
สพป.มุกดาหาร
07 มิ.ย. 60 ผอ.ร.ร.ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์
08 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
09 มิ.ย. 60 ผอ.ร.ร.ไปราชการที่กทม
สหกรณ์
09 มิ.ย. 60 แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย
คณะครูนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตามโครงวการรักษ์ภาษาไทย ที่โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง  
และคณะครูร่วมเป็นกรรมการ
เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
23 มิ.ย. 60 พระธรรมฑูต แสดงธรรมเทศนาที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
14 ก.ค. 60 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่
รร.ชุมชนศรีบุญเรือง
21 ก.ค. 60 ผู้บริหารโรงเรียนประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
เวลา 10.00 น.
25 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ
รร.เมืองใหม่
26 ก.ค. 60 คุณครูทิวาพร ไชยขันธุ์ ไปประชุมที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มุกดาหาร
บ้านหนองแอก  เวลา 13.00 น.
ศูนย์การศึกษาพิเศษมุกดาหาร
27 ก.ค. 60 แข่งขันภาษาอังกฤษเครือข่าย
รร.เมืองใหม่
27 ก.ค. 60 คุณครูมนชิตา ธารพล เข้าอบรมครูประวัติศาสตร์ ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สพป.มุกดาหาร
01 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ร.ร.เมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
05 ส.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60 ผู้บริหารโรงเรียนไปอบรมสัมนาที่จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงแรมระเมียรดาว สพป.มุกดาหาร
15 ส.ค. 60 ถึง 11 ก.ย. 60 ผู้บริหารโรงเรียนออกนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
กลุ่มเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ และเครือข่ายแก้วมุกดาหาร  รวม 43 โรงเรียน
สพป.มุกดาหาร
04 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 ผอ.ไปราชการ ออกประเมินยกระดับการศึกษาปฐมวัย
สพป.มุกดาหาร
22 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอดอนตาล เวลา 18.00 น
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เวลา 13.00 น
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
26 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอเมือง เวลา 18.00น
27 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านบาก๒ เวลา 18.00น.
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุระดับอำเภอนิคมคำสร้อย เวลา 18.00น. ณ รร.บำรุงพงศ์ฯ
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายเวลา 07.30-09.30 น.
28 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุที่โรงเรียนบ้านนาตะแบง๑ เวลา 09.30- 12.00 น
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุระดับจังหวัดที่โรงแรมมุกดาหารแกรน์ เวลา 08.30น

สพป.มุกดาหาร
29 ก.ย. 60 ผอ.รร.เข้าประชุมประจำเดือนร่วมกับชาวบ้านศูนย์ไหม เวลา 19.00 น
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศูนย์ไหม
30 ก.ย. 60 ร่วมงานเกษียณอายุรรอนุบาลมุกดาหาร เวลา 18.00น.โรงแรมมุกดาหารแกรน
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
05 ต.ค. 60 จัดงานเลี้ยงข้าราชการครูขอลาออก เวลา 09.00 น
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
06 ต.ค. 60 คณะครูนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
28 พ.ย. 60 ผอ.ประชุมเครือข่ายแก้วมกุดาหาร เวลา 13.00 น.
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
14 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
คณะครูและนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย   ร่วมแข่งขันกรีฑา กีฬา ณ สนามโรงเรียนเมืองใหม่ 
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
14 ธ.ค. 60 ประชุมที่ สศจ.มุกดาหาร เวลา 08.30 น.
ห้องประชุมสศจ.มุกดาหาร สศจ.มุกดาหาร
20 ธ.ค. 60 ประชุมเครือข่ายแก้วมุกดาหาร 08.30 น โรงเรียนเมืองใหม่
ประชุมที่โรงเรียนเมืองใหม่ เวลา 08.30 น.
สรุปกีฬา
การเข้าค่ายพักแรม
เรื่องทุนสมาชิกสหกรณ์11 ทุน
คัดเลือกรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนเมืองใหม่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
25 ธ.ค. 60 ผอ.ประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพยครูมุกดาหาร09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
26 ธ.ค. 60 คณะครูนำนักเรียนไปสอบ pre-Onet ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
สอบ pre-Onet  ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 คณะครูนำลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรมที่ ต.ช.ด.234 บ้านดงมัน
0.8.00น.  เดินทางจากโรงเรียนไป ต.ช.ด.234
ต.ช.ด.234 เครือข่ายแก้วมกุดาหาร
28 ธ.ค. 60 ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ของ สพป.มุกดาหารที่ สวนปาร์มเวลา08.30น
สวนปาร์คมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
29 ธ.ค. 60 ประชุมสามัญประจำปีสหกรณืออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ที่โรงแรมพลอยพาเลช
โรงแรมพลอยพาเลช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
09 ม.ค. 61 ประชุมที่โรงแรมพลอยพาเลช ร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร เพื่อทำMOU
เวลา08.30 น.
โรงแรมพลอยพาเลช อบจ.มุกดาหาร
22 ม.ค. 61 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนเมืองใหม่  คำสายทองวิทยา  ศูนย์ไหม  ดานคำ
เครือข่าย
23 ม.ค. 61 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
รร.บ้านกุดโง้ง  นาคำน้อยวิทยา  นาโปใหญ่ โคกสุวรรณ และอนุบาลมุกดาหาร
25 ม.ค. 61 ประชุมเรื่องการสอบ O NET ที่ สพป.มุกดาหาร
09.00 น
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 เข้าอบรมที่โรงแรมมุกดาหารแกรนโฮเต็ล
สพปมุกดาหาร สพปมุกดาหาร
03 ก.พ. 61 คณะครูนำนักเรียนไปสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร