ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (VISION)

          โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                    

กลยุทธ์

1.       สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาก่อนประถมศึกษาและการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.       เร่งปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.       สร้างสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

4.       ปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก  เสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.       ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม   (Goal)

โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้

1.       เด็กอายุ 4-5 ปี ในเขตบริการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมทุกคน ได้เข้าเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาลปีที่1-2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

2.       เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตบริการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมทุกคน ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3) ทุกคน

3.       นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้รับการเรียนรู้จากสภาพจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

4.       ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติงานได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

5.       โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น