วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (VISION)

          โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง