ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไลวรรณ ผ่านเมือง
ครู คศ.3