ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิวาพร ไชยขันธุ์
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ผ่านเมือง
ครู คศ.3