ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิไลวรรณ ปัญญาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3