ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

การจัดตั้งโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.  2517  โดยคำสั่งของนายอำเภอ  ตามหนังสือที่ นพ. 51/2857 ลงวันที่ 17 เมษายน 2517 ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินช่วยการศึกษาประชาบาล  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินซึ่งราษฎรร่วมกันจัดซื้อให้และมีนายคูณ  ชาภูบาล  เป็นครูใหญ่คนแรก    การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมในปีแรก  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีนักเรียน 45 คน โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านกุดโง้ง และตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  เป็นต้นมาได้จัดการเรียนการสอนเป็น 6 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  มีเนื้อที่ 6ไร่  1งาน  69ตารางวา

 การเปลี่ยนแปลง

-  ปีการศึกษา 2517  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

   กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ พ.ศ. 2503 และจัดสอนเพียง 4 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

-  ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.  2521

-  ปีการศึกษา 2523 วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

-  ปีการศึกษา 2525 วันที่ 27 กันยายน 2525 เปลี่ยนจากจังหวัดนครพนม  มาเป็นจังหวัดมุกดาหาร (พร้อมกับการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร)

-  ปีการศึกษา 2534 ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)

-  ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (เริ่มใช้ประถมศึกษาปีที่ 1)

- ปีการศึกษา 2553 ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( เริ่มใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 )

- ปีการศึกษา 2554 ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 )

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน

            ตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ดังนี้

             1.  นายคูณ           ชาภูบาล            พ.ศ.  2517-2524

             2.  นายนิพนธ์        จันทพันธ์           พ.ศ.  2525-2529

             3.  นายสละ          ตรีทศ               พ.ศ.  2529-2533

             4.  นายประเสริฐ    อุสุพันธ์             พ.ศ.  2533-2536

             5.  นายเฉลิม         มหาอุป             พ.ศ.  2536-2559
             6.  นายประสาน  จันทร์เผือก             พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562

           การจัดชั้นเรียน ได้จัดชั้นเรียนเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา รวม  9 ห้องเรียน

บุคลากร

       ผู้บริหารสถานศึกษา           จำนวน      1   คน

        ครู                                จำนวน      8   คน

        นักการภารโรง                 จำนวน      1   คน
        ธุรการ                           จำนวน      1  คน

        นักเรียน                         จำนวน   124  คน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

 

ที่

ประเภทอาคาร

แบบ

จำนวน

หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

อาคารเรียน

อาคารเรียน

อาคารเอนกประสงค์

ส้วม

ส้วม

ถังน้ำฝน

สนามวอลเลย์บอล

สนามฟุตบอล

 

ป.1 ฉ

สปช.105/29

สปช.201/26

องค์การ

สปช.601/26

ฝ.33

บริจาค

-

 

1  หลัง

1  หลัง

1  หลัง

1  หลัง

1  หลัง

1  ชุด

1  สนาม

1  สนาม

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม  ตั้งอยู่เลขที่ 3  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 โทรศัพท์  042614758  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านศูนย์ไหม

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ผู้บริหาร ชื่อ นายประสาน  จันมทร์เผือก  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  14  พฤศจิกายน  2559 จนถึงปัจจุบัน 

2.2 รองผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  -  คน

2.3 จำนวนครูผู้สอน  (ข้าราชการ)  7  คน
2.4 ครูช่วยราชการ  จำนวน 1 คน

 วุฒิทางการศึกษาของครู (ข้าราชการ)  ปริญญาตรี  7  คน  สูงกว่าปริญญาตรี  1  คน

 จำนวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม จำแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ  ปีการศึกษา 2562

ประเภทวุฒิ

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาโท

2

1

3

ปริญญาตรี

-

6

6

อนุปริญญา/เทียบเท่า

-

-

-

ต่ำกว่าอนุปริญญา

-

-

-

รวม

2

7

9


ประวัติโรงเรียน
บุคลากร

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1

นายประสาน จันทร์เผือก

ผู้อำนวยการ

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

2

นางมนชิดา   ธารพล

ครู

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

3

นางวิไลวรรณ  ผ่านเมือง

ครู

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

4

นางทิวาพร  ไชยขันธุ์

ครู

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

5

นายประสิทธิ์  จินงี่

ครู

ปริญญาโท

ภาษษไทย

6

นางสุวภา  โพธิ์กิ่ง

ครู

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

7

นางดลนภา  กุลวงค์

ครู

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

8

นางสาววิลาสินี  ยืนยง

ครู

ปริญญาโท

วิทยาศษสตร์

9

นายกิตติชัย  อาจหาญ

ครู

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์

10

นางสาวศุภลักษณ์  ไชยสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (sp2)

ปริญญาตรี

ชีววิทยาประยุกต์

11

นายประดิษฐ์  ชาธิพา

พนักงานบริการ

ม.3

     -

12 นางกฤษณา   ศักดา อัตราจ้าง ปริญญาตรี  
13 นางศันสนีย์  ศรีโยหะ อัตราจ้าง ม.6