พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission)

         1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ

         2. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

         3. พัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเพื่อความเป็นเลิศ

         4. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

            นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

        5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

        6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

        7. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม   (Goal)

โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้

1.      เด็กอายุ3 -5 ปี ในเขตบริการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมทุกคน ได้เข้าเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาลปีที่1-3) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

2.   เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตบริการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมทุกคน ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3) ทุกคน

3.     นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้รับการเรียนรู้จากสภาพจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติงานได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

5.       โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

          เด็กดี  มีจิตสาธารณะ

มาตรการส่งเสริม

โครงการสิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลภาวะ