ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ จิ่นงี่
ครู คศ.3

นางทรงศรี โพธิ์พฤกษ์
ครู คศ.3