ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1