ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทรงศรี โพธิ์พฤกษ์
ครู คศ.3

นางทวีสิน สอนมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0