ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมนชิดา ธารพล
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ผ่านเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0