กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิตติชัย อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5