ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

      
แผนข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น

  ชาย  

  หญิง  

   รวม   

ครูประจำชั้น

 

อนุบาล1

5

13

18

นางศันสนีย์ ศรีโยหะ

 

อนุบาล 2

11

9

20

นางนางสาวธนาภร  ดีดวงพันธ์

 

อนุบาล3

7

13

20

นางจารุณี   กุลศรีวนรัตน์

 

   รวม   

   23   

   45  

  58  

   

ประถมศึกษาปีที่ 1

7

4

11

นางสาววิไลวรรณ  ปัญญาดี

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

4

2

6

นางจันทร์สุดา  วังคะฮาต/นางตติยา  เรืองแสง

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

11

11

22

นางทิวาพร  ไชยขันธุ์

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

14

10

24

นางสาววิลาสินี  ยืนยง /นายประสิทธิ์  จินงี่

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

4

12

นายกิตติชัย  อาจหาญ

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

5

14

นางดลนภา  กุลวงค์

 

รวมประถมศึกษา

53

36

89

   
    รวมทั้งหมด       76      81      147