ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียนในโรงเรียนแยกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 (10 มิถุนายน 2562)

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
อ.1(3 ปี) 1 4 11 15  
อ.2 1 7 5 12  
อ.3 1 3 2 5  
รวม 3 14 18 32  
ป.1 1 9 9 18  
ป.2 1 12 10 22  
ป.3 1 8 5 13  
ป.4 1 8 5 13  
ป.5 1 9 9 18  
ป.6 1 5 3 8  
รวม 6 51 41 92  
รวมทั้งหมด 8 65 59 124  

(ข้อมูล ๑๐มิถุนายน  ๒๕๖๑)
 

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 1 7 8 15  
อนุบาล 2 1 2 3 5  
อนุบาล3 1 6 11 17  
รวมอนุบาล 3 15 22 37  
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 10 10 20  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 3 10  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 5 8 13  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 9 4 13  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 10   10 20  
ประถมศึกษาปีที่6 6 5 8 13  
รวมระดับประถมศึกษา 6 47 38 85
 
 

รวมทั้งหมด

9

62

60

122


จำนวนนักเรียนในโรงเรียนแยกตามชั้นเรียน

(ข้อมูล ๑๐มิถุนายน  ๒๕๖๐)

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม
                   อนุบาล 1 1 8 10 18  
อนุบาล 2 1 10 9 19  
อนุบาล3 -- - - -  
รวมอนุบาล 3 18 29 37  
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 6 4 10  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 5 11  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 9 19  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 2 6  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 5   8 13  
ประถมศึกษาปีที่6 6 8 3 11  
รวมระดับประถมศึกษา 6 39 31 70
 
 

รวมทั้งหมด

9

57

60

117

 

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนแยกตามชั้นเรียน

(ข้อมูล  10  มิถุนายน  2559)

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

13

9

22

 

อนุบาล 2

1

6

4

10

 

รวมก่อนประถมศึกษา

2

19

13

32

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

6

6

12

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

10

10

20

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

8

3

10

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

5

8

13

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

9

4

13

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

10

  10

20

 

รวมประถมศึกษา

6

48

41