ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทวีสิน สอนมณี
ครู คศ.3