ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างกาารตัดเกรด นำไปใช้ได้ทุกชั้น แก้ไขคะแนนได้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.33 KB 123
แบบฝึกบวกลบตูณหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 48590
ข้อสอบป.1 ศิลป การงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48418
ข้อสอบป.1ไทย คณิต วิทย สังคม สุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.62 MB 48217
ข้อสอบป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48627
ข้อสอบป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48264
ข้อสอบป.5 สังคม ศิลป สุข การงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 48625
ข้อสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.77 MB 48458
ข้อสอบป.5 ไทยคณิตวิทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.3 MB 48384
ข้อสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.85 KB 48215
ภาพประเทศในอาเซียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.85 KB 48400
ภาพข้อมูลประเทศ สปป.ลาว JPEG Image ขนาดไฟล์ 391.07 KB 48555
ภาพข้อมูลประเทศ เวียดนาม JPEG Image ขนาดไฟล์ 445.88 KB 48226
ภาพข้อมูลมาเลเซีย JPEG Image ขนาดไฟล์ 377.46 KB 48241
ภาพข้อมูลอินโดนีเซีย JPEG Image ขนาดไฟล์ 407.77 KB 48509
ภาพข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.87 KB 48290
ภาพข้อมูลประเทศสิงค์โปร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 394.8 KB 48297
ภาพข้อมูลพม่า JPEG Image ขนาดไฟล์ 337.28 KB 48268
ภาพข้อมูลบรูไน JPEG Image ขนาดไฟล์ 389.38 KB 48253
ภาพข้อมูลประเทศไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 401.62 KB 48338
ภาพข้อมูลประเทศกัมพูชา JPEG Image ขนาดไฟล์ 432.33 KB 48466
ข้อมูลครูและนักเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.84 KB 48415
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.98 KB 48401
การดำเนินการของโรงเรียนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค19 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 48407
ข้อมูลO-NET ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.17 KB 48416
ร่างวาระการประชุมครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม4 พค2563 Word Document ขนาดไฟล์ 15.95 KB 48248
ภาพรั้วบ้านแมด Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48334
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียนทุกวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.71 KB 48562
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 48214
โครงการเสนอเทศบาล Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48313
ทุนสหกรณ์ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.54 KB 48540
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48476
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48169
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48465
แนบท้ายคำสั่ง ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.5 KB 48349
สนามสอบแต่ละเครือข่าย ชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200 KB 48565
สนามสอบ O NET 2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48235
สนามสอบ O NET 2562 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48235
ทุนสมาชิกสหกรณ์ครูปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.38 KB 48281
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 88.19 KB 48620
สูจิบัตรกีฬา กรีฑาเครือช่าย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 380.62 KB 48331
รายชื่อนักเรียนเด็กดีศรีมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.58 KB 48525
รายชื่อนักกีฬาเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.76 KB 48526
คำสั่งลูกเสือ2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.18 KB 48226
คำสั่งลูกเสือ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 173.02 KB 48264
สมุดประจำตัวลูกเสือ-ยุวกาชาด2562 Word Document ขนาดไฟล์ 323.09 KB 48180
แบบประเมินความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 13.01 KB 48385
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 292.53 KB 48489
รายชื่อธุรการใน เครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.2 KB 48243
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 33.02 KB 48256
คำสั่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเครือข่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.64 KB 48255
>ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 22 กันยายน 2562 48491
>ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 21 กันยายน 2562 48609
โครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 32.89 KB 48425
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48508
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันศิลปหตถกรรมปีที่ 2561 (ปีที่แล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.02 KB 48471
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2561(ปีที่แล้ว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 170.72 KB 48261
ข้อมูลการส่งรายการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 518.8 KB 48222
การนำเสนอผลงานโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 48222
ผล O-NET ป.6 ปี 2558-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48334
ผล O-NET ป.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.37 KB 48320
ข้อมูลครูนักเรียน 15โรงเรียน ในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.98 KB 48514
คำที่ใช้ บัน และ บรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.73 KB 48363
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่2 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 641.15 KB 48378
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่2 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 669.92 KB 48258
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่1 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 639.7 KB 48449
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่1 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 568.61 KB 48444
การบวกลบไม่เกิน100000 RAR Archive ขนาดไฟล์ 674.53 KB 48377
เรื่องเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48483
จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง มุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.98 KB 48219
บวกลบคูณหารระคน RAR Archive ขนาดไฟล์ 479.21 KB 48550
เรื่องเวลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48585
การวีดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 897.69 KB 48539
เศษส่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48407
แผนภูมิ RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.07 KB 48515
เรขาคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48485
แบบฝึกชั่งตวง ป3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 937.11 KB 48502
แบบฝึกสูตรคูณเริ่มต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48708
แบบฝึกสูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 48573
แบบฝึกบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 272.98 KB 48267
แบบฝึกบวกลบคูณหาร พื้นฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.58 KB 48599
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื่้นฐานชั้นป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 928.55 KB 48528
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48349
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.44 KB 48333
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.75 KB 48566
แบบฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานชั้น ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.6 KB 48177
แบบฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานชั้น ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.36 KB 48321
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48188
สูตรคณิตพื้นฐานควรจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48199
์NT 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.24 KB 48189
NT 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333.61 KB 48577
ร่างรายชื่อคณะกรรมการNt เครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.22 KB 48604
ระเบียบคณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48518
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการ NT ป.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 48326
สรุปเนื้อหาเรขาคณิต ทฤษฎีจำนวน และการนับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.17 KB 48467
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.74 KB 48359
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ป6 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.31 KB 48462
คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48228
สรุปเกียรติบัตรวันครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.87 KB 48314
แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบNT LAS และการอ่าน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48571
คำสั่ง NT ปี 2560 เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222 KB 48577
สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.4 KB 48333
ข้อมูลเกี่ยวกับO-NET 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 48193
คำสั่งเครือข่ายแก้วมุกดาหาร การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด2561 Word Document ขนาดไฟล์ 164.16 KB 48613
ร่างรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48355
สมุดประจำตัวการเดินทางไกลของลุกเสือ ยุวกาชาด 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 325.52 KB 48347
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายวันที่ 20-21 ธค.2561 ณ สนามรร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 386.74 KB 48577
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายปีที่แล้ว2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.52 KB 48418
ร่างเปลี่ยนหลังคา ป.1ฉ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.26 KB 48379
ปร456 ซ่อมด้านข้างอาคาร สปช Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.16 KB 48396
เกณฑ์ และรายการครุภัณฑ์ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.79 KB 48799
รายการshoping listวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 48209
ร่างการของบครุภัณฑ์โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 48606
สูจิบัตรแข่งขันในระดเับจังหวัดปรับปรุงล่าสุด8 ตค2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.44 KB 48360
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับเครือข่าย2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.83 KB 48239
สรุปตารางกิจกรรมผู้ฝึกสอนรายชื่อนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.41 KB 48245
คำสั่งที่กรรมการการแข่งขัน 15-16 ก.ย. 61 แก้ไขกรรมการปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.27 KB 48555
สถานที่ ห้องสอบ สนามอนุบาลมุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 48247
ตารางการแข่งขัน วันที่ 1ุ6 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 48250
ตารางการแข่งขัน วันที่ 15 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.69 KB 48381
แผนเครือข่ายปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48353
ผลการแข่งขันวิชาการปี 2560 ครั้งที่ 67 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48354
แก้ไข วันที่ 13 กย 09.38 น.ตารางการแข่งขันในระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190.94 KB 48349
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.15 KB 48565
ร่างแก้ไขคำสั่งแข่งทักษะวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร (13 กย2561) Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 48237
รายชื่อครูในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.7 KB 48291
ข้อมูลครูและนักเรียน 15 โรงเรียน ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 98.68 KB 48498
ข้อมูล การส่งรายชื่อนักเรียน(ศิลปหัตถกรรมเครือข่ายปีที่แล้ว2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.35 KB 48561
ข้อมูล10มิถุนายน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 48307
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48613
แบบกรอกข้อมูลทำวิดีทัศน์งานเกษียณอายุ7 กย2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.49 KB 48534
การหาหรมและครน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.01 KB 50168
ข้อมูล10 มิย2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 48225
รายชื่ออบรมActive learning เดือนกรกฎาคม2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 48407
รายชื่อผู้เข้าอบรม ว21 วัีนที่23-24 มืิย2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 48271
ตัวอย่างคำสั่งทางการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48518
อังกฤษ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.39 KB 48498
แบบฝึกบวกลบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 918.75 KB 48390
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 48204
แผนผังโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 686.56 KB 48329
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48321
คำศัพท์ภาษาอีงกฤษป1-6 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 48522
ประมาณการ ปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.43 KB 48269
คำศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 48309
แบบ พฐ ต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 803.89 KB 48230
สมุนไพรแก้ขัดเบาและอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 170.57 KB 48266
กำหนดการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 48369
7มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.73 KB 50079
แบบสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48254
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.44 KB 48518
การตัดเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.35 KB 48413
แบบฝึกการคูณการหารบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.14 KB 48369
ระเบียบวาระ Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 48595
บัญชีลงเวลาประชุมกรรมการ O-NET RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.03 KB 48373
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร (กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.57 KB 48527
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.43 KB 48173
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนตุลาคม๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 48407
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.5 KB 48503
O NET 55 - 58 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 853.38 KB 48432
O NET 59 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.31 KB 48612
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.55 KB 49045
มาตรฐานการประเมินจากสมศ.รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.48 KB 48297
เครื่องมือสำหรับประเมินเด็กปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.57 MB 48230
โครงสร้างการบริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 48589
คำสั่งแข่งขันภาษาอังกฤษ แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 64.28 KB 48458
สรุปย่อประวัติพระพุทธเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 48622
แบบ2127 PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 48346
แบบ2127 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48326
หนังสือนำส่งอัตรากำลัง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 48552
ข้อมูลอัตรากำลังครู10มิย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48421
ภาพกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48371
แบบคัดกรองเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.03 KB 48295
ประกาศ มาตรฐานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.44 KB 48498
การลบแนวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 317.51 KB 48522
คำกลอนการศึกษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 14.44 KB 48419
แบบฝึกทักษะการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.15 KB 48631
แบบทดลองการคำนวณภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48358
แนวปฏิบัติงบประมาณปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 48575
ร่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งLAS และการอ่านการเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 48322
คู่มือการสอบLAS 2559 และที่เกี่ยวข้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 581.22 KB 48288
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 48476
ร่างคำสั่งสอบpre O-net ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 48395
ข้อสอบภาษาอังกฤษO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 48493
ข้อสอบสังคมศึกษาO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48426
ข้อสอบภาษาไทยO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48357
ข้อสอบคณิตศาสตร์O-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48223
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48509
เฉลย O-NET ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.55 KB 48216
วิธีแก้ไขอาการปวดหู ขณะเครื่องบินลง Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 48260
ทัวร์จีน Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 48212
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 813.98 KB 48239
มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 807.03 KB 48553
เกณฑ์อัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48455
การอ่านเขียน ป,๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48232
การอ่านเขียน ป,๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 636.83 KB 48260
การอ่านเขียน ป,๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 829.89 KB 48399
การอ่านเขียน ป,๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48370
การอ่านเขียน ป,๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 686.35 KB 48530
การอ่านเขียน ป,๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.89 KB 48528
หนังสือส่งคำขอครุภัณฑ์๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 21.93 KB 48199
แบบของบครุภัณฑ์๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.65 KB 48527
ตัวอย่างการ์ดเชิญ Word Document ขนาดไฟล์ 395.97 KB 48274
ตัวอย่างการมอบหมายงานกรณีย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 48443
คำสั่งย้าย ผอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.72 KB 48226
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร ยกผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.77 KB 48412
วินัยข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 48473
รายละเอียดตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑ ถึง ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 668.5 KB 48542
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.11 KB 48521
จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 47.66 KB 48672
จำนวนตัวชี้วัด 8กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 48337
เกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48562
ผลการสอบ O NET ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.11 KB 48509
ผลการสอบ O NET ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48193
ผลการสอบ O NET ปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48191
ผลการสอบ O NET ปี 2554 และ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.93 KB 48453
เปรียบเทียบ O-NET ปีการสึกษา ๒๕๕๗กับ๒๕๕๘ ชั้น ม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 48445
เปรียบเทียบO-NET ปีการศึกษา 2557กับ2558 ชั้น ป๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126.5 KB 48566
O-NET ปีการศึกษา 2557 เฉลี่ย ๘ กลุมสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48245
เปรียบเทียบ O-NETป.๖ปีการศึกษา ๒๕๕๖กับ๒๕๕๗ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48443
แบบคัดกรองเด็กบกพร่องการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.92 KB 48464
เทคนิคการประมวลผลข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48359
การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 48559
มาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 48342
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี RAR Archive ขนาดไฟล์ 652.93 KB 48202
คำศัพท์อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 13.76 KB 48232
แบบฝึการบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 336.99 KB 48205
แบบฝึกพื้นฐานการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.05 KB 48261
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48483
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48242
เอกสารของบประมาณโต๊ะอาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 453.88 KB 48549
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.04 KB 48211
การเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษา เก็บไว้ ณ ที่ทำการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.48 KB 48227
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.72 KB 48182
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.65 KB 48566
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.76 KB 48321
>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 59 48571
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 48489
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.13 KB 48500
เลื่อนเงินเดือนเมษายน2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.44 KB 48187
รายการหนังสือชั้นป๑ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 48312
เบอร์โทร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 48341
สูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 48278
หน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.25 KB 48250
ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 48606
แบบฝึกคัดอักษรภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 53.59 KB 48500
รายงานการนิเทศตามนโยบาย๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 64.6 KB 48452
นโยบาย สพฐ.ปั๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 588.03 KB 48258
รายชื่อทุนสมาชิกสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 48386
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ปี ๕๕ถึง๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 48557
แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 48454
แบบฝึกคัดสระไทย๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.42 KB 48232
แบบฝึกคัดสระไทย๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.66 KB 48540
แบบฝึกคัดสระไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.89 KB 48356
กล้องวงจรปิดราคาประหยัด Word Document ขนาดไฟล์ 164.57 KB 48447
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48371
หนังสือขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 15.83 KB 48199
เอกสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 48557
คู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 48905
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.45 KB 48463
คำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.28 KB 48213
รหัสกรอกข้อมูลแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.69 KB 48263
ร่างคู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544... Word Document ขนาดไฟล์ 127.37 KB 48213
แบบฝึกสูตรคูณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.54 KB 48592
แบบบันทึกการอ่้าน การเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.17 KB 48339
แบบฝึกการเขียนอักษรไทยและอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48359
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูเมย๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 48239
เลื่อนเงินเดอนลูกจ้างเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.43 KB 48625
เลื่อนเงินครูเดือนเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 682 KB 48462
เตรียมประเมินรอบสี่2559-2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 760.17 KB 48457
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน กรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง สอบO-NET57 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48612
ตัวอย่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 150.48 KB 48475
เพลงวันพรุ่งนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.44 KB 48506
ความชอบปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 48559
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนของโรงเรียนคำสายทอง (แก้ไข 03/12/2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 48339
สังคม สุข การงาน อังกฤษ ศิลปะ ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 48225
ไทยคณิตวิทย ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.91 MB 48310
ไทยวิทยศิลปสังคมสุข ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 48353
อังกฤษคณิตการงาน ม.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 48189
อังกฤษ ม๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.07 KB 50471
สังคม ม๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.72 KB 49193
วิทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.99 KB 48315
ไทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.22 KB 48960
คณิตม.๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.87 KB 48262
มัธยมปี๕๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 48525
อังกฤษป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 48213
วิทยป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.81 KB 48492
ไทย ป๖ ปี๕ู๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 48245
คณิตป.๖ ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 48330
เฉลย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 37.76 KB 48295
วิทย๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48461
สังคม๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.43 KB 48509
อังกฤษ๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.27 KB 48558
คณิต๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48480
ไทยปี๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.49 KB 48379
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48605
อังกฤษ ป.๖ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.9 KB 48988
สังคมศึกษาป๖ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 48444
วิทยาศาสตร์ ป๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48899
ภาษาไทย ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.55 KB 48463
คณิต ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48588
แบบฝึกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 59618
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ พ.ย.๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 48485
รายละเอียดการอบรมบุคลากร22-23 พ.ย.57ที่ม.ขอนแก่น Word Document ขนาดไฟล์ 849.14 KB 48560
แบบบันทึกคะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 48247
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.38 KB 48253
ความชอบนักการ 1ต.ค.2557 48191
ความชอบนักการ 1เม.ย.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 48429
ความชอบข้าราชการครู1ต.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 747 KB 48369
ความชอบข้าราชการครู1เม.ย2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888 KB 48550
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 48582
รายชื่อครู นักเรียน ร.ร.ทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48602
ราคากลางสพฐ2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48430
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ก.ย57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48562
คำสั่งที่1 /2557 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (แข่งขันวิชาการ)2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 48323
ข้อสอบLAS ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 698.34 KB 48544
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.22 KB 48229
แบบประมาณการซ่อมแซม ปร๔ ปร๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48329
งบประมาณทางไกลผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 48327
คำสั่งปีที่แล้วไฟล์Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.16 KB 48206
คำสั่งวิชาการปีที่แล้ว 2556 ไฟล์ PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 695.06 KB 48286
ใบส่งเตัวเข้าแข่งขันวิชาการ57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48503
ตารางการแข่งขันวิชาการปีที่แล้ว2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 68.03 KB 48478
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 48472
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 48196
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 48525
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 48308
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 48190
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 48205
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 48252
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 48348
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 48327
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 48343
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 48217
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48579
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 48542
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 48171
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48172
>เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 48358
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 48228
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 48556
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 48410
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 48330
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 48602
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 48208
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48587
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 48400
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48308
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 48576
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 48729
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 48679
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 48225
>๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 48397
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48393
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48337
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 48602
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 48303
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 48308
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 48584
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 48343
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48788
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 48307
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 48419
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 48222
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 48304
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 48586
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 48274
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 48611
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 48385
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 48508
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 48188
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 48317
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 48197
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48420
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 48252
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 48275
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48286
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48197
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 48219
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 48393
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48355
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 48190
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 48480
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48545
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 48409
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 48417
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48611
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48482
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 48198
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 48429
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 48579
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 48491
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 48488
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48241
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 48530
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48531
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48416
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 48181
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 48273
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 48334
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 48373
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 48484
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 48627
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 48489
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 48533
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 48242
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 48466
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 48323
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 48331
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 48496
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 48332
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 48385
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48419
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 48343
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48420
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48550
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 48354
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48449
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48553
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 48493
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48312
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 48390
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 48353
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 48309
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 48262
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48601
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 48606
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 48405
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 48535
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48513
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 48494
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48431
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 48378
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 48377
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 48319
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 48585
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 48318
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48363
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 48582
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48311
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 48394
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48363
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 48470
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 48513
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48436
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 48528
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48583
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 48448
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 48242
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 48395
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 48435
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 48281
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 48311
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48450
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 48208
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 48544
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 48167
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 48307
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48405
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48341
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48404
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 48605
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 48215
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 48331
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48189
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48608
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 48603
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48448
โลโก้เครือข่าย 48330
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 48456
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48302
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48625
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 48240
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 48409
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 48501
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 48329
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 48376
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 48440
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 48199
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 48255