ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 331) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 440) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 336) 14 พ.ย. 59
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 404) 14 พ.ย. 59