ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 454) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 582) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 482) 14 พ.ย. 59
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 573) 14 พ.ย. 59