ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 896) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 733) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1021) 14 พ.ย. 59
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 706) 14 พ.ย. 59