ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 2628) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 2891) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 2571) 14 พ.ย. 59
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 1540) 14 พ.ย. 59