ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 1437) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 1290) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1679) 14 พ.ย. 59
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 1026) 14 พ.ย. 59