ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 1636) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 1594) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1837) 14 พ.ย. 59
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 1102) 14 พ.ย. 59