ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 595) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 815) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 600) 14 พ.ย. 59
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 735) 14 พ.ย. 59