ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (อ่าน 7191) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 7454) 14 พ.ย. 59
เพลงประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 6454) 14 พ.ย. 59
เพลงไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง (อ่าน 4986) 14 พ.ย. 59