ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสพป.มุกดาหาร( กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) (อ่าน 48) 25 ม.ค. 61
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบNT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 69) 25 ม.ค. 61
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (อ่าน 96) 11 ม.ค. 61
รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O -NET เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 65) 11 ม.ค. 61
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ (อ่าน 100) 07 ธ.ค. 60
การคัดกรองเด็กยากจนตามเกณฑ์ใหม่ (อ่าน 232) 17 ส.ค. 60
ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมพัฒนาครู (อ่าน 441) 07 ก.ค. 60
แบบคำนวณภาษี ภ.ง.ด.91 (อ่าน 200) 26 มี.ค. 60
ทำความเข้าใจกับ PLC (อ่าน 301) 15 มี.ค. 60
ร่างแนบท้ายคำสั่งสนามโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมและโรงเรียนบ้านดานคำ (อ่าน 299) 21 ก.พ. 60
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นป.1-4 ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 227) 21 ก.พ. 60
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อคณะกรรมการสอบLAS และการอ่านการเขียน (อ่าน 290) 20 ก.พ. 60
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (อ่าน 258) 16 ก.พ. 60
คำสั่ง Onet 2559 (อ่าน 338) 28 ม.ค. 60
วันนี้จะมีการต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 255) 14 พ.ย. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ , อาคาร ป.๑ ฉ (อ่าน 518) 19 ก.พ. 58
ผู้ใหญ่ใจดีนำทีมโดยคุณครูดวงฤดี เข็มหมื่นไวย และคณะ นำขนม อุปกรณ์การเรียนแจกนักเรียน (อ่าน 637) 12 ก.พ. 58
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมนำโดย นายเฉลิม มหาอุป ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานวันพ่อ 5 ธันวาค (อ่าน 578) 12 ก.พ. 58
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและทุนอาหารกลางวัน (อ่าน 614) 15 ธ.ค. 57
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูดวงฤดี เข็มหมื่นไวย 19 ก.ย. 2557 (อ่าน 716) 30 ก.ย. 57
ผู้บริหาร และคณะครู อบรมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย เมื่อวันที่ 6 (อ่าน 690) 09 ก.ย. 57
นักเรียนอบรมโครงการห้องเรียนสีเขียว โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เมื่อ (อ่าน 683) 09 ก.ย. 57
คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมอบรมการพัฒนาครูโดยใช้ระบบกระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (อ่าน 541) 09 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการนิเทศจากคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 795) 27 ส.ค. 57
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (อ่าน 843) 27 ส.ค. 57
นักเรียนรับประกาศนียบัตรการสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท- ตรี พระปริยัติธรรมสนามหลวง (อ่าน 607) 26 ส.ค. 57
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 606) 07 ก.ค. 57
โรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. (อ่าน 592) 28 ม.ค. 57
คณะครูนำนักเรียนศึกษาดูงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (อ่าน 699) 16 ธ.ค. 56
นายเฉลิม มหาอุป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา (อ่าน 624) 16 ธ.ค. 56
คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมุกดาหารได้มาทำการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (อ่าน 882) 14 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม รับการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 678) 13 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหล (อ่าน 604) 13 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม รับการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง (อ่าน 606) 13 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลั (อ่าน 618) 13 ก.ย. 56
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย /ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 821) 17 มิ.ย. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม คณะครู นักเรียน ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ วัดบ้านศูนย์ไหม (อ่าน 713) 25 มี.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการเรารักในหลวงประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้า (อ่าน 704) 25 มี.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้งพร้อมด้วยคณะครูมาแนะแนวการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้ (อ่าน 612) 25 มี.ค. 56
คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมอบรมวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ (อ่าน 530) 25 มี.ค. 56